Jak zrobić przelew do Polski? Przelewy walutowe przez internet

Jak zrobić przelew do Polski? Przelewy walutowe przez internet [1]
Jak zrobić przelew do Polski? Przelewy walutowe przez internet [2]
Jak zrobić przelew do Polski? Przelewy walutowe przez internet [3]
Jak zrobić przelew do Polski? Przelewy walutowe przez internet [4]
Jak zrobić przelew do Polski? Przelewy walutowe przez internet [5]

W dzisiejszych czasach wykonanie przelewu wydaje się być niezwykle prostą czynnością. Rozwój bankowości internetowej pozwala na dostęp do naszego konta bankowego 24 godziny na dobę, z każdego miejsca, w którym dysponujemy bezpiecznym dostępem do sieci. Aby uregulować rachunki, dokonać płatności za zakupione produkty czy po prostu przesłać komuś pewną kwotę pieniędzy, nie musimy dysponować nawet komputerem. Wystarczy tablet lub smartfon, na które, banki przygotowały dedykowane aplikacje.

Zlecanie przelewów wydaje się również bardzo proste i takie w gruncie rzeczy jest, a przynajmniej, jeśli chodzi o przelewy krajowe, wykonywane w polskiej walucie. Komplikacje pojawiają się w przypadku przelewów zagranicznych lub krajowych, ale dokonywanych w obcych walutach.

Wbrew pozorom, tego typu przelewy są bardzo popularne i dotyczą w sporej części osób pracujących w krajach Unii Europejskiej lub innych krajach Europy (głównie Szwajcaria, Norwegia) i jednocześnie np. utrzymujących rodzinę w Polsce. W takim przypadku, przy częstych i regularnych przelewach, bardzo ważne jest wybranie pewnej, szybkiej i jak najkorzystniejszej opcji na przekazanie pieniędzy. Wybranie optymalnego sposobu pozwala, szczególnie w dłuższej perspektywie, na uzyskanie sporych oszczędności. Dlatego też namawiamy by poświęcić odrobinę czasu na bliższe zapoznanie się z zagadnieniem przelewów zagranicznych oraz tych wykonywanych w obcej walucie.

 

Data Aktualizacji: 06.12.2016


Przelew bankowy - podstawowe informacje

Przelew bankowy to jedna z form dokonywania rozliczeń bezgotówkowych. Na podstawie polecenia przelewu, wystawianego przez właściciela rachunku, bank dokonuje przelewu środków finansowych na konto wskazane przez zlecającego przelew. Konto zleceniodawcy zostanie obciążone kwotą przelewu oraz ewentualnymi kosztami transakcji (np. prowizje, koszty przewalutowania, dodatkowe opłaty za szybki czas realizacji). Cała operacja odbywa się przy wykorzystaniu systemów informatycznych, bez fizycznego przekazywania gotówki.

Do obsługi systemów krajowych banki wykorzystują system Elixir. Jest to system rozliczeń międzybankowych prowadzonych w złotówkach. W ramach tego systemu, w każdy dzień roboczy dokonywane są trzy sesje rozliczeniowe, co pozwala na przepływ środków finansowych między rachunkami w czasie kilku godzin (jest to również zależne od godziny wystawienia zlecenia - przelewy zlecone po godzinie 16, zostaną zrealizowane w dniu następnym).

W przypadku rozliczeń międzybankowych, kontrolę nad wszystkimi operacjami realizowanymi za pomocą systemu Elixir sprawuje KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa).

 

Czym jest przelew zagraniczny?

Przelew zagraniczny zwany również poleceniem wypłaty za granicę, jest przelewem zlecanym przez klienta i dokonywanym na rachunek w banku, którego siedziba znajduje się poza granicami kraju, w którym znajduje się bank wykonujący przelew. Przelew taki jest wykonywany najczęściej (chociaż nie zawsze) w oficjalnej walucie kraju, do którego trafia.

Zarówno koszty jak i czas potrzebny na wykonanie takiego przelewu są odmienne od tych, z jakimi mamy do czynienia w przypadku przelewów krajowych, dokonywanych w złotówkach. Warto tu nadmienić, że przelewy krajowe walutowe, które odbywają się pomiędzy dwoma bankami krajowymi, są w rzeczywistości podobne do przelewów zagranicznych, gdyż również w ich przypadku stosuje się te same procedury.

Przelewy walutowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne, nie są obsługiwane przez system Elixir. W ich przypadku wykorzystywany jest system SWIFT (przelewy SWIFT).

Przelew w międzynarodowym systemie SWIFT

SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej)

Stowarzyszenie banków i innych instytucji finansowych administrujące siecią telekomunikacyjną, służącą do wymiany informacji między uczestnikami systemu. Za pomocą systemu SWIFT możliwe jest dokonywanie przelewów między bankami na całym świecie.

Standardowo przelew SWIFT jest realizowany w ciągu trzech dni roboczych. Przy dodatkowo płatnej opcji, przelew taki może dotrzeć do beneficjenta następnego lub nawet tego samego dnia.

Cechą charakterystyczną przelewów SWIFT są stosunkowo wysokie koszty operacji, które w skrajnych przypadkach, przy stosunkowo niskich kwotach, mogą przewyższać wartość przelewu.

Przelewy w systemie Euro Elixir

Inną opcją, dostępną dla przelewów w euro, są przelewy w systemie Euro Elixir. Jest on, podobnie jak system Elixir, obsługiwany przez KIR i funkcjonuje w strukturach SEPA.

SEPA - Single Euro Payments Area (Jednolity Obszar Płatności w Euro)

Jest to obszar, na terenie którego, możliwe jest dokonywanie przelewów w walucie euro, według takich samych zasad i przy jednakowych opłatach. Do SEPA należą wszyscy członkowie Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polska, a także państwa takie jak Norwegia czy Szwajcaria.

 

Wykaz państw zależnych należących do SEPA
Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania
Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia
Islandia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Monako
Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rumunia San Marino Słowacja
Słowenia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka brytania Włochy -

 

Część banków pozwala, przy przelewach w euro, na skorzystanie z przelewów SEPA. Przelew europejski SEPA będzie jedną z najtańszych opcji, dlatego jeśli tylko jest to możliwe, należy ją wybierać zamiast standardowego przelewu SWIFT. Niestety w wyniku ograniczeń regionalnych SEPA, system SWIFT nadal pozostaje popularnym rozwiązaniem w przypadku przelewów walutowych.

Koszt przelewu SEPA wynosi zazwyczaj 5 PLN (zdarzają się darmowe przelewy), natomiast minimalna cena przelewu SWIFT oscyluje w okolicach 20 PLN.

Przelew zagraniczny przy użyciu standardowego rachunku rozliczeniowego?

Dla kogoś, kto nigdy nigdy nie wykonywał przelewu za granicę, cała procedura może się wydać dosyć skomplikowana, szczególnie gdy porównamy ją ze zwykłym przelewem krajowym.

Aby wykonać przelew z zagranicy, nie jest koniecznym posiadanie konta walutowego. Jedną z metod na wykonanie przelewu zagranicznego jest wykorzystanie standardowego konta typu ROR (Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy), prowadzonego w złotówkach. Wiąże się to jednak z odmienną procedurą oraz stosunkowo wysokimi kosztami, wynikającymi zarówno z prowizji jaką pobiera bank, jak i z kosztów przewalutowania po kursach bankowych, które mogą być stosunkowo niekorzystne.

Przelew zagraniczny wykonywany z konta prowadzonego w złotówkach może być wykonany na dwa sposoby:

 • przelew w walucie obcej,
 • przelew w złotówkach.

Jak wybór ten wpływa na sam przelew? W przypadku gdy np. chcemy zapłacić za towar zakupiony za granicą, wybieramy dokładnie kwotę równą cenie towaru wyrażonej w danej walucie. Bank dokonuje przewalutowania i z naszego konta odprowadzana jest kwota w złotówkach, równa cenie którą chcemy zapłacić, po przeliczeniu według kursu bankowego. W przypadku gdy chcemy przelać na zagraniczne konto określoną kwotę w złotówkach, tzn. chcemy przekazać np. 1000 złotych, bank dokonuje przewalutowania, a na konto trafia kwota w danej walucie, liczonej według aktualnego kursu bankowego. My natomiast wiemy, że stan naszego konta zostanie pomniejszony dokładnie o kwotę 1000 złotych. Jeśli więc zależy nam na przelewie ściśle określonej kwoty (np. w przypadku transakcji kupna - sprzedaży) wybieramy przelew w walucie obcej, natomiast gdy chcemy przelać konkretną kwotę w złotówkach jako np. prezent lub pomoc finansowa dla kogoś bliskiego, możemy wybrać opcję przelewu w złotówkach, tak by dokładnie wiedzieć ile pieniędzy zostanie pobrane z naszego konta.

Istotną zaletą wykorzystania konta prowadzonego w złotówkach, do wykonania przelewu zagranicznego, jest szerszy wybór rodzaju waluty, w której przelew ten może być wykonany. W przypadku kont walutowych, wybór ten jest ograniczony do waluty, w której prowadzone jest konto (o ile chcemy uniknąć kosztów przewalutowania).

Czym jest przewalutowanie?

Przewalutowanie to operacja polegająca na zamianie waluty, w której są zgromadzone środki finansowe. Bank dokonuje przewalutowania m. in. w przypadku przelewów zagranicznych, gdy waluta, w której prowadzony jest rachunek nadawcy przelewu, jest inna niż waluta, w której prowadzony jest rachunek beneficjenta przelewu.

Z przewalutowaniem i ogólnie z wymianą walut wiąże się pojęcie spreadu. Najogólniej ujmując, spread walutowy jest to różnica pomiędzy kursami kupna i sprzedaży waluty. Różnica ta stanowi dochód banku. Z tą samą sytuacją mamy do czynienia w przypadku różnic w cenach kupna i sprzedaży walut w kantorach. W bankach spread może osiągać wartość 6-8%, podczas gdy w przypadku kantorów stacjonarnych wynosi on średnio 3,5%.

Duży spread jest niekorzystny dla klienta banku, gdyż stanowi istotną część kosztu całkowitego, jaki będzie on musiał ponieść w ramach zapłaty za wykonanie operacji.

Przelewy zagraniczne za pomocą bankowości internetowej i telefonu

Wykonanie przelewu zagranicznego przez internet, za pośrednictwem banku, może być dla wielu osób dosyć skomplikowane. Aby uniknąć kosztownych błędów przy wypełnianiu zlecenia przelewu i straty czasu na zwrot źle zleconych przelewów, należy zrozumieć zasady na jakich są one wykonywane.

Jeśli nie czujemy się zbyt pewni w temacie przelewów zagranicznych, możemy skorzystać z infolinii naszego banku. I to na dwa różne sposoby. Możemy zasięgnąć jedynie z informacji na temat prawidłowego wypełnienia zlecenia lub zlecić wykonanie przelewu przez telefon. W drugim przypadku, za prawidłowość całej operacji odpowiada pracownik banku, który realizuje nasze zlecenie i wszelkie ewentualne błędy mogą być podstawą do wniesienia reklamacji. Korzystając z możliwości zlecenia przelewu przez telefon, w wielu przypadkach, za taką operację nie zapłacimy więcej, niż przy wizycie w oddziale i osobistym zleceniu przelewu.

Decydując się na własnoręczne wykonanie przelewu zagranicznego musimy pamiętać o kilku kwestiach, na które nie zwracamy większej uwagi przy przelewach krajowych w złotówkach. Koniecznym jest podanie dokładnych danych odbiorcy, inaczej jak ma to miejsce w przypadku przelewów krajowych, gdy w zasadzie koniecznym jest jedynie podanie numeru rachunku, na konto którego ma być dokonany przelew.

Aby przelew zagraniczny dotarł do beneficjenta, dane podane przy zlecaniu przelewu muszą się dokładnie zgadzać z danymi jakie posiada o nim bank, do którego trafia przelew. Prawidłowo wypełnione zlecenie przelewu zawiera:

 • Imię i nazwisko beneficjenta,
 • Adres beneficjenta,
 • Numer BIC - (Business Identifier Code - Kod Identyfikujący Biznesu) - zwany również SWIFT CODE (lub numerem SWIFT), kiedyś znany jako Kod identyfikujący Banku, jest swoistym adresem banku wykorzystywanym w systemie SWIFT do identyfikacji banku, do którego ma trafić przelew. Numer BIC składa się z 6 liter i 5 cyfr, wskazujących na konkretną lokalizację banku w danym kraju i mieście.
 • Numer IBAN - (International Bank Account Number - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) - kod wprowadzony przez Europejski Komitet Standardów Bankowych mający na celu ułatwienie przeprowadzania transakcji między bankami na terenie Unii Europejskiej. Z czasem standard ten został wprowadzony również przez inne państwa. Numer IBAN składa się z maksymalnie 34 znaków. Na samym początku znajduje się kod kraju. W przypadku Polski jest to PL, dla WIelkiej Brytanii GB, a np. dla Niemiec DE. Następnie w kodzie umieszczone są 2 cyfry sprawdzające poprawność wysyłanych danych, stanowiące tak zwaną sumę kontrolną. Kolejne cyfry (maksymalnie 30) stanowią numer rozliczeniowy banku i samego konta bankowego. Długość numeru IBAN może być różna, w zależności od kraju. W przypadku Polski, numer IBAN ma długość 28 znaków.

Potencjalne błędy w danych odbiorcy wiążą się z cofnięciem przelewu, a koszt tej operacji ponosi osoba zlecająca.

 

Co to jest konto walutowe?

W założeniach, konto walutowe nie różni się w swej funkcjonalność od zwykłego konta osobistego, które jest prowadzone w złotówkach. Podstawowa różnica to waluta w jakiej gromadzone są środki na takim koncie i w jakiej wykonywane są wpłaty, wypłaty i przelewy.

Zaletą konta walutowego jest możliwość realizowania przelewów zagranicznych, w walucie, którą np. uprzednio nabyliśmy po korzystnym kursie. Konto takie pozwala również na dokonywanie płatności za zakupy w sklepach zagranicznych, w danej walucie, bez ponoszenia kosztów przewalutowania.

W przypadku kont walutowych, dokonując przelewu w walucie, w której prowadzone jest konto, ponosimy jedynie koszty prowizji, stanowiącej określony procent kwoty przelewu. Banki zazwyczaj ustalają zarówno kwotę minimalną jak i maksymalną prowizji jaka może być naliczana. Przelewy zagraniczne mogą być realizowane zarówno w systemie SWIFT jak i SEPA.

Konta walutowe mogą być prowadzone w różnych walutach. Standardowo dostępne są konta w następujących walutach:

 • CHF - frank szwajcarski,
 • EUR - euro,
 • GBP - funt,
 • USD - dolar amerykański.

Ponadto niektóre banki oferują prowadzenie rachunków walutowych w m. in. następujących walutach: AUD - dolar australijski, CAD - dolar kanadyjski, CZK - korona czeska, DKK - korona duńska, HUF - forint węgierski, JPY - jen japoński, NOK - korona norweska, RUB - rubel, SEK - korona szwedzka.

To o czym należy pamiętać, korzystając z konta walutowego, to wykonywanie operacji w walucie, w której to konto jest prowadzone. Posiadając np. konto walutowe we frankach szwajcarskich i dokonując przelewu w funtach, będziemy zmuszeni do poniesienia kosztów przewalutowania.

Do kont walutowych wydawane są zazwyczaj karty debetowe. Pozwalają one na dokonywanie płatności za granicą, a także do zakupów internetowych w zagranicznych sklepach.

Posiadając konto walutowe, możemy gromadzić walutę, zakupioną uprzednio po korzystnej cenie. Jednym ze źródeł oferujących korzystne kursy wymiany są kantory internetowe takie jak np. Amronet.

Opcje przelewu

W przypadku przelewów zagranicznych w systemie SWIFT, zleceniodawca przelewu może mieć możliwość wyboru pomiędzy następującymi opcjami przelewu:

 • Opcja kosztowa OUR - (z ang. "nasze") - koszt przelewu są ponoszone przez osobę zlecającą przelew, jest to opcja wybierana w przypadku np. płatności za zakupy,
 • Opcja kosztowa SHA - (z ang. "shared" - "dzielone") - koszt przelewu jest dzielony pomiędzy zleceniodawcę i odbiorcę przelewu. W tym przypadku zlecający przelew pokrywa koszty nadania przelewu, natomiast beneficjent - koszty banków pośredniczących i opłatę nakładaną przez jego bank,
 • Opcja kosztowa BEN - (z ang. "beneficiary") - koszty przelewu, czyli opłaty narzucane przez bank nadawcy, banki pośredniczące oraz jego własny bank, ponosi odbiorca. Jest to najrzadziej spotykana i oferowane tylko przez część banków opcja.

 

Jak wykonać przelew zagraniczny?

Przykłady prowizji pobieranych przez banki przy przelewach w walutach obcych.

 

BANK

Prowizja przy zleceniu drogą internetową

Prowizja przy zleceniu telefonicznym

Prowizja w placówce

Alior Bank 30 PLN 30 PLN 50 PLN
Bank Zachodni WBK - 8 PLN -
Citi Handlowy - - 1% od kwoty kwoty przelewu, (20 - 200 PLN)
Deutsche Bank 0,2% od kwoty przelewu, (30 - 250 PLN) 0,30% od kwoty przelewu, (50 - 250 PLN) 0,30% od kwoty przelewu, (50 -250 PLN)
Getin Bank - - 0,20% od kwoty przelewu, (30 - 250 PLN)
ING Bank Śląski 40 PLN - 0,25% od kwoty przelewu, (50 - 200 PLN)
mBank 0,35% od kwoty przelewu, (20 - 200 PLN) - -
Millennium Bank 0,50% od kwoty przelewu, (20 - 125 PLN)
0,50% od kwoty przelewu, (20 - 125PLN) 0,50% od kwoty przelewu, (20 - 125PLN)

 

Dodatkowo banki naliczają opłaty za realizację przelewów w trybie pilnym czy anulowanie przelewu oraz prowizję za koszty banków pośredniczących.

Serwisy internetowe oferujące przelewy międzynarodowe jako alternatywa dla banków

Przelewy bankowe za granicę, potrafią przysporzyć kłopotów. Szczególnie jeżeli nie posiadamy konta walutowego lub gdy chcemy wykonać przelew w walucie innej niż euro. Ich wadą są nie tylko niejednokrotnie bardzo wysokie koszty, ale również stosunkowo długi czas oczekiwania i stopień skomplikowania samej procedury.

Alternatywnym rozwiązaniem dla osób, które chcą wykonać przelew zagraniczny są portale internetowe oferujące tego typu usługę. Oferują one możliwość przesłania pieniędzy z zagranicy do Polski jak i w drugą stronę. Tak więc ich oferta jest skierowana zarówno do osób pracujących za granicą i np. utrzymujących rodzinę w Polsce jak i do osób z Polski pragnących przesłać pieniądze do odbiorcy w innym kraju.

Jak wykonać przelew międzynarodowy za pomocą serwisu internetowego?

Sama procedura jest bardzo prosta. Wystarczy zarejestrować się na wybranym przez nas serwisie, wskazać kraj, bank i rachunek, na który ma być dokonany przelew i przelać wybrane środki pieniężne na lokalne konto należące do firmy prowadzącej serwis. W przypadku wykonywania przelewów przez serwisy internetowe, przelew trafia do beneficjenta zazwyczaj w ciągu 24 godzin.

Na jakiej zasadzie działają serwisy oferujące przelewy i jak to możliwe, że przelewy za ich pośrednictwem, są wyraźnie tańsze niż standardowe przelewy bankowe?

Jeden ze sposobów na obniżenie kosztów to otwarcie kont bankowych we wszystkich większych bankach w krajach, które obsługuje dana firma. Na każdym z takich kont lokuje się odpowiednie środki. W przypadku, gdy klient chce przesłać pieniądze z Wielkiej Brytanii do Polski, wpłaca on wybraną przez siebie sumę w funtach na lokalne konto firmy. Jednocześnie firma daje zlecenie przelewu w polskim banku na konto beneficjenta wybranego przez klienta w Wielkiej Brytanii. W ten sposób skraca się czas oczekiwania na przelew, można również uniknąć prowizji bankowych za przelewy zagraniczne, gdyż mamy tu do czynienia jedynie z przelewami krajowymi.

Jedną z firm oferujących usługi przekazów pieniężnych przez internet jest transfergo.
Umożliwia ona wykonywanie przelewów do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii.

Koszty przelewów w Transfergo

W porównaniu ze standardowymi opłatami przy bankowych przelewach SWIFT, przekazy pieniężne za pośrednictwem transfergo charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami. Na koszt całkowity usługi składają się stała opłata zależna od kraju, z którego wykonywany jest przelew oraz marża od przewalutowania.

Serwis pobiera stałą opłatę, niezależną od kwoty przelewu:

 • przelew z Norwegii - 20 NOK,
 • przelew z Polski - 9 PLN,
 • przelew z Rumunii - 9 RON,
 • przelew z Węgier - 500 HUF,
 • przelew z Wielkiej Brytanii - 0,99 GBP,
 • przelew ze Strefy Euro - 0,99 EUR.

Banki za tego typu usługę pobierają nawet 10 GBP (dla przekazów z Wielkiej Brytanii). Natomiast marża od przewalutowania, liczona w stosunku do aktualnego kursu danej waluty wynosi 0,4-1,9% (w przypadku banków jest to ok. 5%).

W tym miejscu należy wspomnieć o kwestiach bezpieczeństwa. Serwis transfergo podlega regulacjom brytyjskiego Urzędu ds. nadzoru finansowego FCA.

 

Podsumowanie

W czasach powszechnej globalizacji, chcemy by nasze pieniądze mogły przekraczać granicę razem z nami. Pracując w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, czy na innym kontynencie np. w Stanach Zjednoczonych, chcemy mieć możliwość swobodnego transferu naszych środków finansowych. Podobnie ma się sprawa w przypadku, gdy chcemy uregulować zobowiązanie pieniężne, np. w trakcie zakupów w zagranicznych sklepach.

W każdym przypadku będzie dla nas ważne to, aby pieniądze trafiły szybko do adresata i by koszt tej operacji był jak najniższy. Aby uniknąć kilkudziesięcio, a nawet kilkuset złotowej prowizji, możemy skorzystać z ujednoliconych przelewów SEPA lub, gdy np. w grę wchodzą inne waluty niż euro, z przelewów oferowanych przez serwisy internetowe.

Produkty


koszt całkowity:
X Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.