Chwilówki online i pożyczki na raty. Ranking chwilówek i pożyczek przez internet!

Chwilówki online i pożyczki na raty. Ranking chwilówek i pożyczek przez…
Chwilówki online i pożyczki na raty. Ranking chwilówek i pożyczek przez…
Chwilówki online i pożyczki na raty. Ranking chwilówek i pożyczek przez…
Chwilówki online i pożyczki na raty. Ranking chwilówek i pożyczek przez…
Chwilówki online i pożyczki na raty. Ranking chwilówek i pożyczek przez…

W naszej świadomości funkcjonuje pogląd, że pożyczanie pieniędzy jest czymś negatywnym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę iż pożyczyć jest łatwo, a problemy pojawiają się, gdy przychodzi czas na zwrot. Nie musi to być jednak regułą. Wszystko zależy od tego w jaki sposób podejdziemy do zagadnienia pozyskania pieniędzy na drodze pożyczki lub kredytu. Postępując racjonalnie, kalkulując koszty i realnie oceniając własne zdolności finansowe, możemy bezpiecznie korzystać z możliwości jakie dają nam oferty instytucji finansowych takich jak banki, SKOKi oraz inne instytucje.

Pożyczka, jak każdy inny produkt, ma swoją cenę. W odróżnieniu jednak od dóbr, za które płacimy w momencie zakupu, cena pożyczki jaką musimy zapłacić, jest odłożona w czasie oraz może być rozłożona na raty. Co więcej, bardzo wiele firm umożliwia nam ubieganie się o pożyczkę przez internet. Cała procedura jest stosunkowo prosta, a pieniądze, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, trafiają prosto na nasze konto bankowe.

Wszystko to sprawia, że wzięcie pożyczki bądź zaciągnięcie kredytu jest stosunkowo łatwe. Pamiętać jednak należy, by nie ulegać emocjom i na chłodno rozważyć wszystkie opcje.

Dobrze też pamiętać o tym, że to, co nabywamy w momencie zaciągania pożyczki czy kredytu, to nie gotówka, a tak naprawdę czas przez jaki będziemy mieć do dyspozycji określoną kwotę i okres w jakim zobowiążemy się ją zwrócić.


Data aktualizacji: 28.11.2016

 

 

SPIS TREŚCI

 


 

1. Pożyczka a kredyt

Kto może udzielić kredytu a kto pożyczki?
• Co to jest bank?
• Czym w takim razie jest wspomniany SKOK?
• Kto udziela pożyczek?
• Parabank a firma pożyczkowa
• Kredyty i pożyczki - pozostałe różnice

 

2. Rodzaje pożyczek i kredytów

Co to jest kredyt konsumencki?
• Pożyczki i kredyty a ilość rat i okres spłaty
• Pożyczki krótkoterminowe, tzw. "chwilówki"
• Pożyczki ratalne krótkoterminowe, długoterminowe i kredyty
• Chwilówka czy pożyczka ratalna?

 

3. Warunki formalne przy udzielaniu kredytów i pożyczek

Zdolność kredytowa
• Wiek kredyto- i pożyczkobiorcy
• Figurowanie w rejestrach BIG i BIK
• Stały adres zamieszkania w Polsce
• Udokumentowane stałe źródło dochodu
• Jedna pożyczka na raz
• Pożyczka przez internet - wymagania

4. Od czego zależy koszt pożyczki lub kredytu?

Całkowita kwota pożyczki lub kredytu
Oprocentowanie w skali roku
Ilość rat
Okres spłaty
Opłaty przygotowawcze (wstępne) oraz administracyjne
Prowizja przy udzielaniu kredytu
Promocje dla nowych klientów
Ubezpieczenie kredytu
Odroczenie terminu spłaty
Refinansowanie pożyczki
Terminowość spłaty - karne odsetki

 

5. Jak sprawdzić ile będzie kosztować nas kredyt lub pożyczka?

Całkowity koszt kredytu / pożyczki
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
Wysokość raty pożyczki lub kredytu
Upadłość konsumencka

 

6. Cele na które pożyczamy pieniądze

Potrzeby doraźne
Edukacja i rozwój
Wyposażenie mieszkania / domu
Wydatki okolicznościowe i rekreacja

 


 

7. Oferta chwilówek i pożyczek ratalnych

 

aasapolska.pl
hapipozyczki.pl
lendon.pl
pozyczkomat.pl
taktofinanse.pl
cashsport.pl igotowka.pl
netcredit.pl
provident.pl
viasms.pl
chwilowkomat.pl
ikredyt.getinbank.pl
ofin.pl
ratka.pl
vivus.pl
dopozyczka.pl
incredit.pl
pandamoney.pl
sianopomoc.pl wonga.pl
ekspreskasa.pl
kasatak.pl
payto.pl
smartpozyczka.pl zaplo.pl
filarum.pl
kobietazkasa.pl
pozyczka-ratalna.pl
smskredyt.pl
gotowkanatychmiast.pl
kredito24.pl
pozyczkaplus.pl
supergrosz.pl

 


 

8. Porównanie ofert chwilówek i pożyczek ratalnych

Ranking pożyczek jednorazowych - chwilówki - pierwsza pożyczka za 0
Ranking pożyczek jednorazowych - chwilówki
Ranking pożyczkek ratalnych
Podsumowanie

 


 

 

1. Pożyczka a kredyt

Pożyczka a kredyt

Pojęcia pożyczki i kredytu są bardzo często używane wymiennie, co może prowadzić do nieporozumień, gdyż nie są one równoznaczne i mimo, iż w obu przypadkach, my jako klienci otrzymujemy do dyspozycji środki finansowe, to między tymi dwoma formami finansowania istnieją wyraźne różnice.

 

Kto może udzielić kredytu a kto pożyczki?

Podstawową różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest rodzaj instytucji, podmiotu lub osoby, która może nam ich udzielić. Prawo do udzielania kredytów posiadają banki oraz SKOKi.

Co to jest bank?

Bank to instytucja finansowa, prowadząca działalność w oparciu o przepisy prawa bankowego. Według definicją bank to osoba prawna (patrz niżej) należąca do instytucji zaufania publicznego. Oznacza to, że poza wypracowaniem zysku, działania banków muszą uwzględniać dobro ogółu społeczeństwa. Zgodnie z przepisami prawa, banki prowadzą działalność z zakresu między innymi:

 • prowadzenia rachunków bankowych,
 • udzielania kredytów, pożyczek i poręczeń,
 • emitowania bankowych papierów wartościowych (BPW),
 • wykonywania operacji czekowych i wekslowych.

Jedną z najważniejszych cech banków jest gwarantowanie wypłaty depozytów do 100 tys. euro, przeliczone na złotówki, w przypadku ich niedostępności, np. w wyniku upadłości banku.

Czym w takim razie jest wspomniany SKOK?

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa to instytucja parabankowa działająca na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 roku. W przeciwieństwie do innych instytucji parabankowych, SKOKi podlegają nadzorowi KNF (Komisji Nadzoru Finansowego). Dodatkowo, depozyty zgromadzone w SKOKach są objęte, od 29 listopada 2013 roku, gwarancjami przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia wypłatę zgromadzonych środków, w przypadku ich niedostępności, do wysokości również 100 tys. euro. SKOKi, podobnie jak banki, mogą udzielać zarówno kredytów jak i pożyczek.

 

Kto udziela pożyczek?

W odróżnieniu od kredytów, pożyczki mogą być udzielane nie tylko przez banki i SKOKi, ale również przez podmioty gospodarcze, osoby prawne oraz osoby fizyczne. Osoba prawna i osoba fizyczna to podstawowe podmioty prawa cywilnego:

 • Osoba fizyczna - określenie prawne stosowane wobec każdego człowieka biorącego udział w stosunkach cywilnoprawnych. Osoba fizyczna posiada cechy nadające jej indywidualny charakter, takie jak imię, nazwisko, płeć czy np. miejsce zamieszkania.
 • Osoba prawna - osobami prawnymi są między innymi Skarb Państwa, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowe itp. Osoby prawne posiadają między innymi nazwę oraz siedzibę.
 • Podmiot gospodarczy - określenie obejmujące swym zasięgiem wszystkich uczestników procesów gospodarczych, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego czy spółki kapitałowe.

Podstawowym warunkiem udzielenia pożyczki jest wymóg, by pożyczkodawca był właścicielem środków finansowych, które pożycza.

 

Parabank a firma pożyczkowa

Polskie prawo nie definiuje tego czym jest parabank. Zgodnie jednak z powszechną definicją jest to podmiot prowadzący działalność zbliżoną do działalności bankowej, ale nie działający w oparciu o prawo bankowe. Oznacza to że parabanki mogą użyczać nie tylko kredytów i pożyczek, ale także np. gromadzić depozyty klientów.

W odróżnieniu od parabanków, firmy pożyczkowe skupiają się na udzielaniu pożyczek. Firmy takie działają na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim (ustawa ta jest stosowana również w przypadku umów oferowanych przez SKOKi).

 

Kredyty i pożyczki - pozostałe różnice

Cechą odróżniającą kredyty i pożyczki jest między innymi konieczność określenia terminu spłaty. W przypadku kredytu, termin ten musi być zawsze określony w umowie, natomiast w przypadku pożyczki nie ma takiej konieczności. Mimo to jest on zazwyczaj określany, szczególnie w przypadku pożyczek udzielanych przez parabanki i firmy pożyczkowe.

Umowa kredytu musi być zawsze sporządzona na piśmie. W przypadku pożyczek do kwoty 500 PLN, nie ma konieczności pisemnego potwierdzenia umowy.

Ważną różnicą pomiędzy kredytem i pożyczką jest forma własności przekazanego kapitału. W przypadku kredytu, pieniądze są oddane kredytobiorcy do czasowej dyspozycji, nie stają się jednak jego własnością. Jako że kredyt jest udzielany na konkretny cel, bank ma możliwość zażądania natychmiastowej spłaty w przypadku gdy zostanie on wykorzystany niezgodnie z umową. W przypadku pożyczki, wszystkie przekazane środki finansowe stają się własnością pożyczkobiorcy i mogą być dowolnie rozdysponowane.

Dodatkowo, pożyczka może być udzielana zarówno w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy, jak i tradycyjnie, w formie gotówki. Kredyt jest przekazywany jedynie w formie bezgotówkowej.

 

 

2. Rodzaje pożyczek i kredytów

Rodzaje pożyczek i kredytów

Co to jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to kredyt, którego kwota nie przekracza 255.550 PLN i jest udzielany przez kredytodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności. Jak więc można zauważyć jednym z podstawowych kryteriów będzie tu kwota samego kredytu. Ponadto kredyt ten nie ma wskazanego w umowie celu, na który został udzielony i może być dowolnie wykorzystany przez kredytobiorcę.

Do umów o kredyt konsumencki zaliczamy między innymi:

 • umowę pożyczki - można tu umiejscowić między innymi tak zwane chwilówki, ale z pewnymi wyjątkami, odnoszącymi się do tzw. "pożyczek za 0",
 • umowę o kredyt w zakresie przepisów prawa bankowego,
 • umowę dotyczącą odroczenia terminu spłaty świadczenia pieniężnego przez konsumenta, w przypadku gdy odroczenie to nakłada na niego jakiekolwiek koszty.

Jedną z najważniejszych konsekwencji umowy działającej w ramach kredytu konsumenckiego, jest przyznanie kredytobiorcy prawa do częściowej lub całkowitej spłaty kwoty kredytu przed terminem zapisanym w umowie i jednocześnie zapewnienie obniżenia całkowitego kosztu kredytu o kwotę proporcjonalną do okresu o jaki skrócono czas obowiązywania umowy. Jest to korzystne z punktu widzenia kredytobiorcy, gdyż w innym przypadku kredytodawca mógłby nakładać kary umowne za wcześniejsze spłacenie kredytu, co prowadziłoby do patologicznej sytuacji, gdy całkowity koszt kredytu spłaconego w czasie krótszym niż zakładała umowa, byłby porównywalny lub nawet wyższy niż ten sam kredyt spłacony terminowo.

Zaznaczyć należy, że ustawa o kredycie konsumenckim nie obejmuje swym zasięgiem tzw. kredytów za 0%, w przypadku których klient nie ponosi kosztów związanych z udzieleniem kredytu, ani też nie jest naliczane oprocentowanie od kwoty udzielonego kredytu.

 

Pożyczki i kredyty a ilość rat i okres spłaty

Banki, instytucje pozabankowe czy firmy pożyczkowe mają w swej ofercie umowy, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy, różniące się sposobem w jaki muszą być one spłacane.

 

Pożyczki krótkoterminowe, tzw. "chwilówki"

Chwilówka to potoczna nazwa pożyczki udzielanej przez pożyczkodawcę (najczęściej firmę pożyczkowę, chociaż znajdują się one również w ofertach niektórych banków) na okres zazwyczaj do 30 dni. Dostępne są również chwilówki na okres 45 lub nawet 60 dni, aczkolwiek w ich przypadku może istnieć możliwość spłaty pożyczki w dwóch równych ratach, co stawia taką pożyczkę na granicy chwilówek i pożyczek ratalnych.

Tym co wyróżnia chwilówki jest jednorazowa spłata całej kwoty pożyczki po upływie ustalonego w umowie okresu. Inną cechą charakterystyczną chwilówek jest ich duża dostępność i łatwość uzyskania. Bardzo często do uzyskania takiej pożyczki wystarczającym jest posiadanie dowodu osobistego, dostępu do internetu, telefonu komórkowego oraz własnego konta bankowego. Dysponując takimi środkami możemy uzyskać pożyczkę bez wychodzenia z domu.

Ograniczeniem, obok krótkiego czasu spłaty, będą tu stosunkowo niskie kwoty jakie możemy pożyczyć. Ich wysokość jest również bardzo często uzależniona od tego czy jesteśmy stałym klientem i od tego ile pożyczek do tej pory spłaciliśmy terminowo, korzystając z usług danej firmy. Jest to swego rodzaju program lojalnościowy, pozwalający na uzyskanie znacznie wyższej kwoty pożyczki, często również na dłuższy okres. Warunkiem, który musimy spełnić, będzie tu terminowe spłacenie dotychczasowych pożyczek, a także, nierzadko, dodatkowe wymagania np. w postaci niefigurowania w rejestrach dłużników.

Firmy pożyczkowe oferujące chwilówki mają zazwyczaj w swej ofercie opcję zwaną "pożyczka za 0". Jest to oferta promocyjna skierowana do nowych klientów, starających się o pierwszą, w danej firmie, pożyczkę. Tego typu pożyczka nie jest obciążona żadnymi kosztami, pod warunkiem, że zostanie spłacona w całości, w terminie określonym w umowie. Oznacza to, że korzystając z takiej oferty, będziemy musieli oddać dokładnie tyle ile pożyczyliśmy.

Jest to bardzo opłacalna opcja, pamiętać jednak należy o jej ograniczeniach. Po pierwsze, jako nowy klient, nie będziemy mogli pożyczyć zbyt wiele. Często są to kwoty oscylujące w okolicach od około 1.000 do 1.500 PLN. Drugim, wspomnianym powyżej ograniczeniem, jest konieczność bezwzględnego dotrzymania terminu spłaty. Dotyczy to oczywiście wszystkich pożyczek, jednakże zaniedbania w tej kwestii potrafią być szczególnie dotkliwe w przypadku, gdy spodziewamy się zerowego kosztu pożyczki.

 

Pożyczki ratalne krótkoterminowe, długoterminowe i kredyty

Pożyczki ratalne krótko- i długoterminowe oraz kredyty, są udzielane zazwyczaj na okres powyżej jednego miesiąca.

Pożyczki do 12 miesięcy zaliczamy do pożyczek krótkoterminowych, natomiast pożyczki powyżej 12 miesięcy określamy mianem pożyczek długoterminowych.

Powszechne są oferty na okres 3, 6, 12 a nawet 24 miesięcy. Zdarzają się również oferty o znacznie dłuższym okresie spłaty, 36 a nawet 84 miesięcy czy nawet... 10 lat. Tak długie okresy są zarezerwowane dla pożyczek i kredytów opiewających na bardzo wysokie kwoty rzędu 100.000, a nawet 200.000 złotych. Znacznie powszechniejsze są pożyczki i kredyty do kwoty 10.000 - 15.000 tysięcy złotych. Niezależnie od kwoty, pożyczki ratalne i kredyty muszą być spłacane w regularnych, zazwyczaj miesięcznych, interwałach czasu.

 

Chwilówka czy pożyczka ratalna?

Ogólnie rzecz biorąc, gdy w danej chwili potrzebujemy stosunkowo niewielkiej ilości gotówki na domknięcie domowego budżetu, a samą pożyczkę jesteśmy w stanie spłacić w krótkim czasie, np. przy kolejnej wypłacie pensji, lepszym rozwiązaniem będzie chwilówka.

Jeśli interesuje nas większa kwota na poważniejszy zakup, być może korzystniejsza będzie pożyczka ratalna, której spłata będzie rozłożona na dłuższy okres.

O tym co bardziej się opłaca w danej sytuacji będziecie mogli się przekonać w dalszej części artykułu (tu kotwica). Ostatecznie wszystko jednak będzie zależało nie tylko od kosztu samej pożyczki, ale również od czasu spłaty, a także wszystkich warunków, które muszą być spełnione, by otrzymać daną pożyczkę czy kredyt. Wszystko to razem sprawia, że wybór konkretnej oferty, będzie uzależniony od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, jego potrzeb i możliwości.

 

 

3. Warunki formalne przy udzielaniu kredytów i pożyczek

Warunki formalne przy udzielaniu kredytów i pożyczek

Zdolność kredytowa

Jest to pojęcie, z którym spotka się każdy, kto będzie ubiegał się o kredyt w banku. Niekiedy też, weryfikacji klienta pod tym kątem, dokonują instytucje pozabankowe i firmy pożyczkowe, aby ustalić jaka kwota kredytu będzie "do udźwignięcia" dla danego klienta. Innymi słowy, sprawdzane jest czy dana osoba jest w stanie spłacić terminowo wszystkie należności związane z obsługą zadłużenia.

Co jest brane pod uwagę w procesie oceny zdolności kredytowej czyli tak zwanej analizie kredytowej?

Na pierwszy ogień idą stałe dochody klienta. Brane jest tu pod uwagę źródło dochodu jak i systematyczność jego uzyskiwania. Gdy już wiadomo ile "zarabia" osoba ubiegająca się o kredyt, następuje oszacowanie wydatków stałych, jakie ponosi ona co miesiąc. Wyróżniamy tu między innymi:

 • opłaty za mieszkanie - do tej grupy wydatków zaliczamy wszelkie koszty ponoszone z tytułu użytkowania mieszkania (np. czynsz, podatek od nieruchomości), koszty mediów (prąd, woda, gaz telefon, internet),
 • koszty utrzymania - wydatki ponoszone na zakup żywności, środków czystości, czy ubrań,
 • składki ubezpieczeń,
 • koszty związane ze spłacaniem innych kredytów lub pożyczek ratalnych,
 • alimenty.

W przypadku kredytów konsumenckich, czynnikami wpływającymi na zdolność kredytową są cechy indywidualne kredytobiorcy takie jak:

 • wiek,
 • stan cywilny i liczba osób będących na utrzymaniu kredytobiorcy,
 • wykształcenie i staż pracy.

Kolejną składową analizy kredytowej, są parametry samego kredytu, o który ubiega się kredytobiorca. Brana jest tu pod uwagę wysokość kwoty kredytu czy długość okresu kredytowania.

Elementami wpływającymi na poprawę zdolności finansowej są wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, którymi dysponuje kredytobiorca.

Według prawa bankowego, kredytobiorca posiada zdolność kredytową, gdy jest w stanie spłacić dany kredyt wraz z odsetkami w terminie wskazanym w umowie. Jest to podstawowy warunek jaki musi być spełniony, by bank mógł udzielić takiego kredytu. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy osoba ubiegająca się o kredyt i nieposiadająca zdolności kredytowej, przedstawi realny plan prowadzący do poprawienia jej sytuacji finansowej.

Instytucje niedziałające w ramach prawa bankowego nie muszą stosować się do tej zasady, aczkolwiek i one, szczególnie w przypadku pożyczek ratalnych na znaczne kwoty, przeprowadzają analizę zdolności kredytowej klienta.

W przypadku firm pożyczkowych udzielających pożyczek w ramach chwilówek, sprawdzane jest jedynie to, czy klient nie figuruje na liście dłużników. NIektórzy pożyczkodawcy wymagają również przedstawienia zaświadczenia o dochodach. Nie jest jednak przeprowadzana pełna procedura na zasadach analizy kredytowej.

 

Wiek kredyto- i pożyczkobiorcy

Firma bądź instytucja udzielająca pożyczki lub kredytu może mieć indywidualne wymagania co do wieku klientów. Niektóre oferty nie posiadają ograniczeń wiekowych i są skierowane do osób pełnoletnich, czyli według polskiego prawa, do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia. Spora część ofert posiada jednak ograniczenia wiekowe, zarówno odnoszące się do wieku minimalnego jak i maksymalnego. Jeśli więc dopiero co weszliśmy w dorosłość lub jesteśmy seniorami, zwróćmy uwagę czy interesująca nas oferta jest skierowana do naszej grupy wiekowej.

W tym miejscu należy wspomnieć o rzadko spotykanym, ale jednak obecnym, kryterium, jakim jest płeć. Wśród przedstawianych w tym artykule ofert, pojawia się jedna (Kobieta z Kasą) skierowana wyłącznie dla kobiet. Jest to zabieg czysto marketingowy mający na celu zachęcenie pań do korzystania z usług danej firmy.

 

Figurowanie w rejestrach BIG i BIK

Biuro informacji gospodarczej (BIG)

Na rynku funkcjonują instytucje gromadzące dane na temat dłużników oraz, w niektórych przypadkach, również informacje dotyczące podmiotów i osób rzetelnie regulujących wszystkie należności (są to tak zwane informacje pozytywne).

Informacje na temat dłużników trafiają do biur informacji gospodarczej za pośrednictwem instytucji posiadających umowę z danym biurem. Brak wpisu w rejestrach BIG-ów jest często podstawowym warunkiem udzielenia kredytu lub pożyczki.

W Polsce funkcjonuje pięć biur informacji gospodarczej:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - gromadzi dane nie tylko o dłużnikach, ale i o rzetelnych płatnikach.
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Biura te działają niezależnie, na zasadzie konkurencji i nie dochodzi między nimi do wymiany informacji na temat dłużników.

Gdy trafimy do bazy danych biur informacji gospodarczej jako dłużnik, mamy kilka możliwości na to, by naprawić tą niekorzystną sytuację. Najskuteczniejszym sposobem aby zostać wykreślonym z takiej listy jest całkowita spłata zobowiązania. W przypadku gdy należność zostanie uregulowana w całości, wierzyciel, który uprzednio zgłosił dłużnika do BIG-u, ma obowiązek, w terminie 14 dni, wystąpienia do tej instytucji o wykreślenie z listy byłego już dłużnika.

W przypadku gdy dług zostanie częściowo uregulowany, wierzyciel powinien złożyć korektę w BIG-ach, do których zgłosił dłużnika. Z wnioskiem o dopełnienie tego obowiązku może do wierzyciela wystąpić sam dłużnik. Za zaniechanie tego nie grożą wprawdzie żadne ustawowe sankcje, jednak były już dłużnik może wstąpić na drogę sądową z pozwem cywilnym o zaniechanie i naruszanie dóbr osobistych.

Gdy wierzyciel pozbywa się wierzytelności, BIG wykreśla dłużnika z bazy danych w ciągu 14 dni od uzyskania informacji na ten temat, chyba że nabywca wierzytelności zgłosi się do BIG-u z wnioskiem o aktualizację danych dotyczących nowego wierzyciela. Otwiera to dłużnikowi drogę do negocjacji spłaty długu z nowym wierzycielem przy zaniechaniu przez niego wniosku o aktualizację i tym samym spowodowanie, iż nazwisko dłużnika zniknie z rejestru długów.

W sytuacji gdy dług nie został uregulowany, nazwisko dłużnika będzie widnieć w rejestrze przez okres 3 lat od momentu dokonania ostatniej aktualizacji oraz najdłużej do 10 lat od zgłoszenia dłużnika przez wierzyciela.

Biuro informacji kredytowej (BIK)

Jest to spółka stworzona przez Związek Banków Polskich oraz przez banki prywatne. Jej działalność polega na gromadzeniu danych na temat historii kredytowych klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. W przeciwieństwie do BIG-ów, informacje gromadzone przez BIK mają charakter pozytywny, czyli zawierają wykaz wszystkich terminowo spłaconych kredytów i pożyczek. Dzięki temu klienci są w stanie przedstawić swoją pozytywną historię kredytową, co ma wpływ na ocenę zdolności kredytowej i pozwala na łatwiejsze uzyskanie kredytu lub pożyczki.

 

Stały adres zamieszkania w Polsce

Jest to wymóg obowiązkowy stawiany przez banki, SKOKI i praktycznie każdą firmę pożyczkową.

 

Udokumentowane stałe źródło dochodu

W przypadku kredytów oraz sporej części pożyczek ratalnych, a także pewnej ilości chwilówek, warunkiem podpisania umowy jest posiadanie przez konsumenta stałego źródła dochodu. Wśród akceptowanych przez kredytodawców i pożyczkodawców źródeł dochodu wyróżniamy:

 • umowę o pracę,
 • umowę cywilnoprawną,
 • własną działalność gospodarczą,
 • kontrakt,
 • rentę stałą,
 • emeryturę.

Stały dochód zwiększa liczbę opcji kredytów i pożyczek, z których możemy skorzystać, jednakże w przypadku chwilówek dostępna jest bardzo szeroka gama ofert, niewymagających od klienta przedstawiania żadnych zaświadczeń dotyczących zarobków. Brak stałego dochodu nie zamyka więc drogi do uzyskania pożyczki.

 

Jedna pożyczka na raz

Zazwyczaj można zaciągać jedną pożyczkę u konkretnego pożyczkobiorcy. Kolejną pożyczkę można uzyskać po uprzedniej spłacie wcześniejszego zobowiązania. Nic nie stoi na przeszkodzie by korzystać np. z dwóch pożyczek jednocześnie, u dwóch różnych pożyczkodawców. Najważniejszy jest brak zaległości w spłatach wszystkich bieżących należności.

 

Pożyczka przez internet - wymagania

Firmy oferujące chwilówki kierują się zwykle ograniczonymi wymaganiami. W wielu przypadkach nie musimy nawet wychodzić z domu, by pożyczyć kwotę do kilku tysięcy złotych (a nawet kilkunastu, w przypadku gdy pożyczamy pieniądze w banku, którego klientem już jesteśmy).

Aby jednak móc uzyskać chwilówkę bez odwiedzania siedziby firmy pożyczkowej, konieczne jest posiadanie następujących rzeczy:

 • rachunek bankowy należący bezwzględnie do pożyczkobiorcy,
 • nr telefonu kontaktowego,
 • dostęp do poczty elektronicznej,

oraz

 • wniesienie opłaty weryfikacyjnej - jej kwota wynosi zazwyczaj 1 gr (czasem 1 zł), a sama opłata ma na celu weryfikację numeru konta bankowego, na który ma być przelana kwota pożyczki.

Spełniając powyższe kryteria jesteśmy w stanie uzyskać pożyczkę nawet tego samego dnia, a pieniądze trafią prosto na nasze konto.

 

 

4. Od czego zależy koszt pożyczki lub kredytu?

Od czego zależy koszt pożyczki lub kredytu?

Końcowy koszt pożyczki czy też kredytu będzie uzależniony od bardzo wielu czynników. Będą na niego miały wpływ nie tylko oprocentowanie, ale również wszelkiego rodzaju opłaty i prowizje. Dodatkowe koszty, wynikające np. z wykupu ubezpieczenia, odgrywają również znaczącą rolę. W przypadku pojawienia się problemów w regulowaniu zobowiązań, dochodzą kolejne koszty związane z odraczaniem terminów spłat, a także karnymi odsetkami, karami umownymi i kosztami windykacji długów.

 

Całkowita kwota pożyczki lub kredytu

Jest to całkowita kwota środków pieniężnych jakie zostaną przekazane klientowi przez kredyto- lub pożyczkodawcę lub też kwota przekazana na cel spłaty wcześniejszego zobowiązania w przypadku kredytu lub pożyczki refinansowej.

 

Oprocentowanie w skali roku

Jest to inaczej oprocentowanie nominalne, którego poziom mówi o wysokości odsetek, jakie zostaną naliczone od podstawy, jaką stanowi kwota pożyczki lub kredytu (podstawa stała lub liczona od kwoty kredytu / pożyczki pomniejszanej comiesięcznie o dokonywane spłaty), w skali roku. Posługując się przykładem, pożyczka w wysokości 1.000 zł oprocentowana w skali roku na 10% będzie skutkować odsetkami w wysokości 100 złotych. Tak więc po upływie roku będziemy musieli zwrócić 1100 zł z tytułu zwrotu pożyczki wraz z odsetkami. Analogicznie w przypadku identycznej kwoty pożyczki i takiego samego oprocentowania w skali roku, po upływie 6 miesięcy zostaną naliczone odsetki w wysokości 50 złotych. Przykład nie uwzględnia innych opłat i prowizji.

 

Ilość rat

Jeden z decydujących czynników, mających wpływ na całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Zakładając jednakowe opłaty i oprocentowanie oraz taki sam okres spłaty, koszt będzie tym wyższy, im mniej rat zostanie ustanowionych.

 

Okres spłaty

Czas, na który udostępniane są środki finansowe, ma bezpośrednio przełożenie na koszt kredytu lub pożyczki. Im jest on dłuższy, tym wyższy będzie koszt całkowity jaki poniesie konsument.

 

Opłaty przygotowawcze (wstępne) oraz administracyjne

Opłata przygotowawcza jest pobierana jednokrotnie w momencie udzielania pożyczki, natomiast opłaty administracyjne, obecne w przypadku np. pożyczek ratalnych, są naliczane co miesiąc i dodawane do kwoty raty kredytu.

 

Prowizja przy udzielaniu kredytu

Prowizja jest jednorazową opłatą, nakładaną przez bank na kredytobiorcę w momencie udzielenia kredytu. Jej kwota jest zależna od wysokości kredytu.

 

Promocje dla nowych klientów

Banki, instytucje pozabankowe i firmy pożyczkowe, w celu pozyskania klientów, oferują rozliczne promocje mające zachęcić do pożyczania pieniędzy. Na ulgi przekładające się na niższe koszty całkowite kredytu lub pożyczki mogą liczyć stali klienci, terminowo spłacający dotychczasowe zobowiązania. Podobnie traktowane mogą być osoby legitymujące się wysoką zdolnością kredytową.

W przypadku firm pożyczkowych, poza omówionymi już "chwilówkami za zero" dla nowych klientów, dostępne są zniżki dla stałych klientów, a także np. rabaty przy potwierdzeniu danych osobowych na Facebooku.

 

Ubezpieczenie kredytu

Jest to preferowany przez banki sposób zabezpieczenia spłaty kredytu. Ubezpieczenie może być dobrowolne lub obligatoryjne. W przypadku dobrowolnego wybrania tej opcji, bank może oferować obniżenie oprocentowania lub innego rodzaju ulgi.

W teorii ubezpieczenie zapewnia, że w przypadku gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacać rat kredytu, zrobi to za niego ubezpieczyciel. Przed wykupem opcji ubezpieczenia należy jednak bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i z tym, w jakich konkretnie okolicznościach będzie to ubezpieczenie obowiązywać. Może się okazać, że ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłacenia jedynie kilku rat kredytu.

Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia kredytu jest fakt, iż bardzo często, przy wybraniu tej opcji przez kredytobiorcę, bank nie będzie wymagał innego zabezpieczenia spłaty kredytu. Wśród ubezpieczeń kredytów konsumenckich wyróżniamy:

 • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa oraz na wypadek niezdolności do pracy - dwa bardzo podobne typy ubezpieczeń, w przypadku których spłata pozostałej kwoty kredytu jest dokonywana przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy kredytobiorca w wyniku doznania trwałego uszkodzenia ciała np. na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, utracił zdolność wykonywania pracy,
 • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy - spłata określonej liczby rat kredytu następuje w przypadku, gdy kredytobiorca traci pracę bez swojej winy; ubezpieczenie tego typu jest z reguły oferowane osobom zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • ubezpieczenie na życie - spłata pozostałej kwoty kredytu przez ubezpieczyciela następuje w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu jest bardzo popularnym rozwiązaniem w przypadku kredytów hipotecznych, spłacanych przez bardzo długi okres czasu. W przypadku kredytu konsumenckiego, będzie ono miało sens, gdy pożyczamy dużą kwotę pieniędzy i planujemy rozłożenie spłaty na przynajmniej kilka lat. W ten sposób możemy złagodzić następstwa niekorzystnych zdarzeń i wypadków losowych.

Jeszcze raz należy podkreślić, iż w przypadku gdy decydujemy się na wykup opcji ubezpieczenia, ważnym jest aby bardzo dokładnie poznać warunki w jakich ono ma funkcjonować, gdyż samo ubezpieczenie podniesie całkowity koszt kredytu.

 

Odroczenie terminu spłaty

W momencie gdy pojawiają się problemy z terminową spłatą rat lub całości pożyczki, wiele firm pożyczkowych umożliwia odpłatne odroczenie terminu spłaty. Mimo że ponosimy dodatkowy koszt, to jest on niższy niż karne odsetki i koszty wystawiania wezwań do zapłaty.

Do niedawna płatne odroczenie terminu spłaty było standardową usługą oferowaną przez firmy pożyczkowe. Sytuacja ta uległa zmianie od 11 marca 2016 roku, gdy w życie weszła tzw. ustawa antylichwiarska. Celem ustawy było ograniczenie kosztów wynikających z przedłużenia okresu spłaty. Nadal możliwe jest stosowanie tego zabiegu, jednak koszt pożyczki, w tym koszt przedłużenia okresu spłaty, nie może przekroczyć sumy 25% wartości pożyczki oraz 30% pożyczonej kwoty w skali roku. Zmiana ta sprawiła, że pożyczki pozabankowe stały się bezpieczniejsze, ale jednocześnie pozwoliła pożyczkodawcom na podniesienie kosztów pożyczek dla klientów niekorzystających z opcji odroczenia terminu spłaty. W niektórych przypadkach koszty pożyczek wzrosły nieznacznie, jedynie o kilka procent, w innych koszt ten wzrósł nawet trzykrotnie.

 

Refinansowanie pożyczki

Wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej sprawiło, że obok opcji przedłużania terminu spłaty pożyczki, powszechna stała się opcja refinansowania. Dla klienta jest to bardzo podobne rozwiązanie, gdyż pozwala, za dodatkową opłatą, uzyskać pożyczkę na spłatę bieżącego zobowiązania.

Firmy pożyczkowe bardzo często współpracują ze sobą na tym polu, udzielając nawzajem pożyczek refinansujących dla klientów konkurencji. W efekcie klient otrzymuje dodatkowy czas na spłatę pożyczki, czyli de facto to samo co w przypadku odroczenia terminu spłaty. Z formalnego punktu widzenia pożyczka nie została jednak przedłużona i nie zostały złamane zasady narzucane przez ustawę, w przypadku przekroczenia dopuszczalnego kosztu operacji.

 

Terminowość spłaty - karne odsetki

Przyjęło się przeświadczenie, że podmioty udzielające pożyczek nie lubią klientów, którzy terminowo spłacają swoje zobowiązania, gdyż mogą na nich mniej zarobić. W pewnym sensie może to być prawda, szczególnie gdy przyjrzymy się konsekwencjom, które grożą nierzetelnym klientom.

Koszty związane z brakiem terminowej spłaty pożyczki - koszty windykacyjne:

 • koszt przygotowania i wysyłki pierwszego monitu,
 • koszt przygotowania i wysyłki wezwania do zapłaty,
 • koszt przygotowania i wysyłki ostatecznego wezwania do zapłaty,
 • koszt przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego.

Odsetki karne, opłaty za wystawianie wezwań do zapłaty, czy utrata korzyści płynących z terminowych spłat (np. możliwości wzięcia większej ilości gotówki przy kolejnej pożyczce, czy niższe oprocentowanie) to tylko część problemów, z którymi przychodzi się zmierzyć w przypadku nieterminowych spłat pożyczek. Inną bolesną konsekwencją może być wpisanie do rejestru i trafienie na czarną listę dłużników. Skutkuje to brakiem możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, kredytów czy zakupów na raty.

 

 

5. Jak sprawdzić ile będzie kosztować nas kredyt lub pożyczka?

Ile będzie kosztować nas kredyt lub pożyczka?

Gdy już wiemy jaką kwotę chcemy pożyczyć, należy, uwzględniając wszystkie czynniki, takie jak okres spłaty czy ilość rat, sprawdzić, ile będzie kosztować nasza pożyczka. W tym momencie powinniśmy zwrócić uwagę na dwa parametry, całkowity koszt kredytu / pożyczki oraz RRSO.

Całkowity koszt kredytu / pożyczki - jest to suma kwoty kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami i wszystkimi opłatami, które ponosi konsument. Mówi nam ona wprost ile łącznie będziemy musieli zwrócić instytucji bądź firmie udzielającej nam kredytu lub pożyczki.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - odzwierciedla całkowity koszt kredytu lub pożyczki, wyrażony procentowo. Umożliwia ona porównywanie różnych ofert kredytów lub pożyczek, stanowiąc ujednolicony wskaźnik całkowitego kosztu danej oferty.

Oprocentowanie kredytu w skali roku to zazwyczaj tylko jeden z czynników wpływających na koszt pożyczki. Natomiast RRSO uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty, w tym jednorazowe prowizje jak i, nierzadko występujące, comiesięczne opłaty administracyjne. Ale to jeszcze nie wszystko. RRSO uwzględnia również to co było zaznaczone na początku naszych rozważań, a mianowicie to, że biorąc pożyczkę lub kredyt, płacimy za czas, na który dostajemy do dyspozycji pożyczone środki finansowe. Może to prowadzić do sytuacji gdy RRSO kredytu z niższym oprocentowaniem, czyli tańszego, będzie wyższe niż RRSO kredytu droższego, ale spłacanego dłużej.

Kolejnym niuansem związanym z RRSO jest nieuwzględnianie, często obowiązkowych w przypadku kredytów, ubezpieczeń stanowiących formę zabezpieczenia spłaty zaciągniętych zobowiązań.

 

Wysokość raty pożyczki lub kredytu

W zależności od sposobu naliczania, możemy wyróżnić dwa rodzaje rat:

 • raty równe (stałe) - raty, których wysokość jest jednakowa przez cały okres spłacania kredytu / pożyczki,
 • raty malejące - raty, których wysokość maleje w czasie spłacania kredytu / pożyczki.

W przypadku rat malejących (przy założeniu jednakowych parametrów pożyczki / kredytu), suma spłacanych odsetek będzie niższa niż w przypadku rat stałych. Wynika to z faktu, iż wysokość comiesięcznych rat będzie w przypadku rat malejących, naliczana każdorazowo od kwoty kredytu / pożyczki, pomniejszonej o kwotę, która została już spłacona.

 

Upadłość konsumencka

W przypadku gdy pożyczamy pieniądze może dojść do sytuacji, w której nie będziemy w stanie uregulować zaciągniętych zobowiązań.

Przesłankami do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej są niezależne od dłużnika, niekorzystne zdarzenia losowe, takie jak choroba, utrata pracy lub zdolności do jej wykonywania. Sposobem na wyjście z takiej sytuacji jest upadłość konsumencka przeprowadzana przez sąd upadłościowy na wniosek dłużnika. Wniosek taki może być złożony również przez wierzyciela dłużnika, który jest osobą fizyczną, ale był przedsiębiorcą oraz od czasu wykreślenia go z rejestru przedsiebiorców nie upłynęło 12 miesięcy.

Upadłość konsumencka ma na celu:

 • oddłużenie - w przypadku wypełnienia wszystkich warunków, dłużnik zostaje uwolniony od wszystkich długów, nawet jeśli wierzytelności nie zostały uregulowane w całości, co umożliwia mu powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • spłatę wierzycieli - w możliwie jak największym zakresie, przy zachowaniu środków umożliwiających egzystencję dłużnika i osób, które ma na utrzymaniu.

Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

 

6. Cele, na które pożyczamy pieniądze

Cele, na które pożyczamy pieniądze

Jeśli czytacie ten tekst, oznacza to, że rozważacie zaciągnięcie pożyczki. Chwilówki oraz pożyczki ratalne mogą stanowić bardzo kuszącą opcję na pozyskanie funduszy. Szczególnie chwilówki, dzięki swojej specyfice, są stosunkowo łatwo dostępne, należy jednak bardzo dokładnie rozważyć to, czy powinniśmy się na nie decydować.

Zaciąganie pożyczki nie jest polecane szczególnie, gdy dotyczy ono osób borykających się z długotrwałymi problemami finansowymi. Jest to wyjątkowo niebezpieczne w przypadku chwilówek, które są stosunkowo drogie, a stają się jeszcze droższe w momencie gdy pojawiają się problemy z terminową spłatą długu. Może to spowodować wpadnięcie w spiralę zadłużenia, z której, niejednokrotnie, nie będzie nam już się łatwo wydostać.

Dla kogo są więc chwilówki? Według nas, przede wszystkim dla osób, które nie mają problemów z płynnością finansową, ale w danym momencie potrzebują "wyłożyć na stół" pewną ilości gotówki, bez czekania na kolejną wypłatę pensji. I właśnie tu z pomocą przychodzą nam zarówno chwilówki jak i krótkoterminowe pożyczki ratalne. Przy minimum formalności, bez wychodzenia z domu, możemy pożyczyć średnio kilka tysięcy złotych. Ważne jest to byśmy mieli dokładnie określony cel i byśmy wzięli pod uwagę to czy uda nam się spłacić dług w terminie. Jak już wspomnieliśmy, koszt chwilówek potrafi być wysoki, ale w zamian uzyskujemy szybki dostęp do pieniędzy. Wydajmy je więc z głową, tak, by zysk był również po naszej stronie.

W przypadku pożyczek ratalnych długoterminowych, zaciągniecie pożyczki poprzedza zazwyczaj dokładniejsza analiza, zarówno ze strony pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Tego typu zobowiązania, podejmowane niejednokrotnie na okres kilku lat, powinny być bardzo wnikliwie analizowane pod względem kosztów i korzyści.

Omówmy teraz typowe sytuacje, w których koniecznym może być pożyczenie pieniędzy.

 

Potrzeby doraźne

 • Opłaty rachunków - gdy zostaniemy zaskoczeni wysokością rachunku, a brakuje nam już środków finansowych na dany miesiąc. W przypadku długotrwałych kłopotów z regulowaniem comiesięcznych płatności, branie dodatkowych zobowiązań jest bardzo ryzykownym posunięciem. Lepszym wyjściem może okazać się celowe opóźnienie w dokonaniu płatności, gdyż ewentualne odsetki karne, będą znacznie niższe niż koszt pożyczki.
 • Artykuły pierwszej potrzeby - gdy nasza sytuacja finansowa ulegnie nagłemu pogorszeniu i będzie nam brakować pieniędzy na zakup podstawowych produktów, możemy rozważyć zaciągnięcie pożyczki ratalnej, o ile w perspektywie niedługiego czasu mamy realne możliwości na poprawę stanu naszego portfela na tyle, by móc spłacić pożyczkę wraz z odsetkami.
 • Spłata wcześniejszych zobowiązań (patrz: refinansowanie pożyczki).
 • Leki i pomoc medyczna - problemy zdrowotne potrafią nas niejednokrotnie zaskoczyć. Może zdarzyć się, że nie będziemy na nie przygotowani również pod względem finansowym. Stłuczone okulary, bolący ząb czy konieczność szybkiego wykonania badań medycznych, mogą się okazać kosztownym przedsięwzięciem. W takich sytuacjach skorzystanie z chwilówki może wybawić nas z kłopotu. Podobnie ma się sytuacja z zakupem wszelkiego rodzaju leków i artykułów medycznych.
 • Naprawa sprzętu elektronicznego - trudno sobie dziś wyobrazić życie bez komputera, smartfona czy tabletu. Problemy zaczynają się w momencie, gdy dochodzi do ich awarii. Pół biedy jeśli sprzęt objęty jest gwarancją sprzedawcy lub producenta. Gorzej jeśli sami musimy ponieść koszty naprawy, a do tego urządzenie jest nam niezbędne do pracy lub nauki.
 • Naprawa samochodu - popsute auto potrafi pokrzyżować plany szczególnie, gdy jest nam niezbędne w codziennym życiu. Mamy szczęście, gdy jest to drobna naprawa, gorzej jeśli dojdzie do awarii silnika lub skrzyni biegów. Wtedy musimy się liczyć z bardzo poważnymi wydatkami.

 

Edukacja i rozwój

 • Podręczniki i wyprawka do szkoły - co roku we wrześniu rodzice stają wobec poważnego problemu jakim jest zakup podręczników i przyborów szkolnych. Inwestycja w edukację naszych pociech to dobrze wydane pieniądze. Poza zakupem typowych szkolnych przyborów, może zdarzyć się, że koniecznym będzie zakup laptopa lub tabletu, które będą nieocenioną pomocą w zdobywaniu wiedzy.
 • Zajęcia sportowe - ruch to zdrowie, niezależnie od tego, ile mamy lat. Czasami jednak ciężko samemu zmotywować się do tego, by zacząć trenować wybraną dyscyplinę sportu. Rozwiązaniem może być skorzystanie z dedykowanych kursów. Nauka pływania, nurkowanie lub wspinaczka? A może nauka jazdy na nartach? Nie warto odkładać takich planów na później, gdyż bardzo często nic z nich nie wychodzi.
 • Kursy językowe - to jeden z najlepszych sposobów na podniesienie kwalifikacji. Pragniecie awansu, a może czeka Was wyjazd do pracy za granicą? Poznawanie języków obcych jest warte tego, by w nie zainwestować.
 • Kursy zawodowe i szkolenia - sprawa ma się podobnie jak z kursami językowymi z tym, że specjalistyczne kursy zawodowe połączone z egzaminami potrafią naprawdę bardzo dużo kosztować. W zamian jednak możemy zyskać zupełnie nowe możliwości i znacznie poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

 

Wyposażenie mieszkania / domu

 • Meble i wyposażenie domu - zakup mieszkania to nie koniec wydatków. Przed nami jeszcze długi proces wyposażania go we wszystkie niezbędne rzeczy, począwszy od mebli, poprzez oświetlenie, aż po tekstylia domowe oraz różnego rodzaju elementy dekoracji wnętrz .
 • Sprzęt AGD - trudno wyobrazić sobie życie bez pralki, kuchenki czy lodówki. Wiele sklepów oferuje zakupy na raty, jednak nie każdy może skorzystać z takiej oferty.
 • Sprzęt RTV - chociaż telewizor czy np. kino domowe nie są tak niezbędne jak sprzęt AGD, to bardzo często, z okazji świąt lub dużych imprez sportowych, pojawiają się okazje na korzystny zakup wymarzonego urządzenia. Duże sieci umożliwiają zakupy na raty, jednak w przypadku mniejszych sklepów zakup ratalny może być niemożliwy. Aby w takiej sytuacji nie stracić okazji do zakupów w promocyjnej cenie, możemy skorzystać z szybkiej pożyczki.
 • Drobny remont mieszkania / domu - odmalowanie kuchni, wytapetowanie pokoju dla dzieci, czy instalacja żaluzji potrafią nas zaskoczyć swym kosztem. W przypadku gdy zdecydowaliśmy się na daną operację, mamy już część materiałów, a fachowiec jest umówiony na konkretny termin, niespodziewany, dodatkowy wydatek, może być poważną przeszkodą. I w tej sytuacji pomocną może okazać się szybka pożyczka.

 

Wydatki okolicznościowe i rekreacja

 • Chrzciny, komunia, ślub, itp. - przygotowując uroczystość rodzinną stajemy przed naprawdę poważnym wyzwaniem. Dla przykładu rozważmy organizację wesela. Zaczynamy od wynajęcia lokalu, przygotowania menu i zapewnienia transportu oraz noclegów dla gości. Kolejnym niezwykle istotnym aspektem jest odpowiednie przygotowanie panny młodej i pana młodego do uroczystości. Bardzo ważnym aspektem jest ubiór ślubny dla panny młodej i pana młodego. A to tylko część wydatków przed którymi staniemy. Może się okazać, że w natłoku spraw o czymś zapomnieliśmy i nasz budżet nie uwzględni np. fotografa, czy też dekoracji i oprawy muzycznej . Trochę łatwiej jest, gdy jesteśmy zaproszeni na taką uroczystość w charakterze gości. Nawet wtedy jednak może zdarzyć się, że będziemy potrzebować zastrzyku pieniędzy. Warto wtedy skorzystać z możliwości jakie dają nam chwilówki, tak by brak gotówki nie przysłonił nam radości w uczestnictwie w wyjątkowych uroczystościach czy świętach.
 • Wakacje w kraju lub za granicą - wakacje przydadzą się każdemu, szczególnie gdy nie pamiętamy ostatniego razu, gdy mieliśmy okazję naprawdę odpocząć. Biura podróży przez cały rok oferują atrakcyjne wyjazdy zarówno nad polskie morze i w góry jak i podróże do bardziej odległych zakątków. Często zdarza się, że natrafiamy na wyjątkowo korzystną ofertę last minute. Może ona obejmować całość wycieczki, wraz z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem, a także dodatkowymi atrakcjami. Może się również zdarzyć, że dostaniemy możliwość zakupu tanich biletów lotniczych, czy wykupienia noclegu w promocyjnej cenie. Tego typu okazje mają jedną wspólną cechę. Trzeba się na nie szybko decydować, a jako że pojawiają się one dosyć niespodziewanie, często nie będziemy na nie przygotowani od strony finansowej. I właśnie w takim momencie przychodzą nam z pomocą chwilówki. Dzięki możliwości szybkiego uzyskania gotówki, jesteśmy w stanie skorzystać z promocyjnej oferty wyjazdu, w dowolnym momencie, nawet jeśli w danej chwili nie dysponujemy odpowiednią ilością środków finansowych.
 • Sprzęt sportowy, odżywki, karnety - inwestycja w sport to inwestycja w zdrowie. To jeden z najlepszych sposobów na wydanie pieniędzy. Jeśli więc czujemy, że to moment, kiedy nasza motywacja jest największa, nie pozwólmy by stłamsił ją chwilowy brak funduszy. Chcecie kupić nowy rower, rolki, a może chcecie nabyć roczny karnet na siłownię lub basen? Na początek przydadzą się konsultacje z trenerem personalnym oraz przynajmniej kilka zajęć pod okiem fachowca, który ukierunkuje nasze treningi, zapewniając nam nie tylko odpowiedni rozwój, ale i dbając o nasze bezpieczeństwo. Wszystko to sprawia, że początki mogą wymagać pewnych nakładów finansowych. Nie może nas to jednak powstrzymywać. Jeśli w danym momencie nie dysponujemy wolną gotówką, rozważmy zaciągnięcie pożyczki. Mimo że chwilówki nie są tanie, to cel jakim jest aktywność fizyczna, sprawia, że warto zdecydować się na ten krok. Zyskamy nie tylko na polepszeniu stanu naszego zdrowia, ale również poprawimy swój wygląd i polepszymy ogólne samopoczucie.
 • Hobby - temat, o którym można pisać przez całą wieczność. Jedno jest jednak pewne, a mianowicie to, że każdy z nas ma jakieś zainteresowania. Niektóre z nich wymagają większych, a inne mniejszych nakładów finansowych. Nie zmienia to jednak faktu, że czasem nadarza się okazja, którą należy wykorzystać. Wiedzą o tym nie tylko kolekcjonerzy, ale i podróżnicy, artyści czy sportowcy. Życie jednak potrafi płatać nam figle i bardzo często, w momencie gdy natrafiamy na coś, na czym bardzo nam zależy, to na drodze staje nam brak gotówki. I w tym momencie możemy właśnie sięgnąć po pomoc finansową w postaci pożyczki krótkoterminowej.

 

 

7. Oferta chwilówek i pożyczek ratalnych

Oferta chwilówek i pożyczek ratalnych

Poniżej przedstawiona jest lista zawierająca wykaz chwilówek i pożyczek ratalnych wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi wymagań i parametrów poszczególnych ofert.

 

Nazwa firmy aasapolska.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Warunki formalne
Wiek [lata] 20 - 80
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód w Polsce tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki ratalnej [PLN] 1 000
Kwota maksymalna pożyczki ratalnej [PLN] 5 000
Okres minimalny pożyczki ratalnej [miesc.] 6
Okres maksymalny pożyczki ratalnej [miesc.] 24
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] 390 - 1365
Prowizja [PLN] -
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] 0 - 25
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 53,06 - 255,33
Spłata miesięczna
Uwagi Potwierdzenie danych na Facebooku - bonus +10 PLN.
Darmowy kurier przy podpisaniu umowy.
Wypłata czekiem GIRO na poczcie, koszt - 13 PLN.

 

Nazwa firmy cashsport.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka *
oraz
Pożyczka ratalna **
Warunki formalne
Wiek [lata] 21 - 75
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN * nie
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 1 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 7
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Kwota minimalna pożyczki ratalnej [PLN] 500
Kwota maksymalna pożyczki ratalnej [PLN] 2 000
Okres minimalny pożyczki ratalnej [miesc.] 2
Okres maksymalny pożyczki ratalnej [miesc.] 6
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] **
Prowizja [PLN] ** 120 - 676
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] ** -
Oprocentowanie w skali roku [%] ** 10
RRSO [%] * 917 - 1130023
RRSO [%] ** 229 - 551
Spłata
jednorazowa *
miesięczna **
Uwagi Pierwsza pożyczka jednorazowa do 500 PLN. *
Kolejna pożyczka jednorazowa do 1000 PLN. *
Pierwsza pożyczka ratalna dostępna przy trzeciej umowie
pożyczki do kwoty 1200 PLN. **
Pożyczka ratalna przy czwartej umowie pożyczki do kwoty
1400 PLN. **
Pożyczka ratalna przy piątej umowie pożyczki do kwoty
1600 PLN. **
Pożyczka ratalna przy szóstej umowie pożyczki do kwoty
1800 PLN. **
Pożyczka ratalna przy siódmej umowie pożyczki do kwoty
2000 PLN. **
Możliwość przedłużenie czasu spłaty o 30 dni. **
Możliwość negocjacji pożyczki krótkoterminowej.

 

Nazwa firmy chwilowkomat.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 18 - 75
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN nie
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 500
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 500
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 4 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 7
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Warunki spłaty RRSO [%] 1971,3 - 327548
Uwagi Pierwsza pożyczka do 2000 PLN.
Druga pożyczka do 2500 PLN.
Trzecia pożyczka do 3000 PLN.
Czwarta pożyczka do 3500 PLN.
Piąta i kolejna pożyczka do 4000 PLN.
Opcja refinansowania obecnej pożyczki.

 

Nazwa firmy dopozyczka.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Warunki formalne
Wiek [lata] pełnoletność
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód w Polsce tak
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 500
Kwota minimalna pożyczki ratalnej [PLN] 100
Kwota maksymalna pożyczki ratalnej [PLN] 6 000
Okres minimalny pożyczki ratalnej [miesc.] 1
Okres maksymalny pożyczki ratalnej [miesc.] 12
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] 390 - 1365
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] 0 - 25
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 95,4 - 633,8
Spłata miesięczna
Uwagi Całkowity koszt pożyczki dzielony jest przez ilość rat.
Możliwość przedłużenie czasu spłaty.
Pierwsza pożyczka do kwoty 1500 PLN na okres do 90 dni.
Spłacamy raty równej wysokości.

 

Nazwa firmy ekspreskasa.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 21 - 75
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 500
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 1 500
Okres minimalny chwilówki [dni] 15
Okres maksymalny chwilówki [dni] 60
Warunki spłaty RRSO [%] bd. - 1974
Uwagi Pierwsza pożyczka - koszt 0 PLN:
- do kwoty 300 PLN na 15 lub 30 dni
- do kwoty 800 PLN na 15, 30 lub 60 dni *
- do kwoty 1500 PLN na 30 lub 60 dni *
* Pierwsza pożyczka od kwoty 400 PLN posiada możliwość
rozłożenia spłaty na dwie części, spłacane co 30 dni,
każdorazowo w wysokości 50% pożyczonej kwoty.
Możliwość:
- dwukrotnego przedłużenie czasu spłaty o 30 dni w przypadku
pożyczki na 15 i 30 dni.
oraz
- jednokrotnego przedłużenia czasu spłaty o 30 dni w
przypadku pożyczki na 60 dni. *

 

Nazwa firmy extraportfel.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 21 - 70
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 2 000
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 5 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 5
Okres maksymalny chwilówki [dni] 45
Warunki spłaty RRSO [%] 669 - <1000000
Uwagi Pierwsza pożyczka - koszt 0 PLN do kwoty 2000 na okres 45 dni.
Opcja refinansowania obecnej pożyczki.

 

Nazwa firmy filarum.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 20 - 76
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 000
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 4 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 1
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Warunki spłaty RRSO [%] 1685,8 - bd
Uwagi Pierwsza pożyczka - koszt 0 PLN do kwoty 1000 PLN.
Druga pożyczka do kwoty 2000 PLN.
Trzecia pożyczka do kwoty 2500 PLN.
Czwarta pożyczka do kwoty 3000 PLN.
Piąta pożyczka do kwoty 3500 PLN.
Szósta pożyczka do kwoty 4000 PLN.

 

Nazwa firmy gotowkanatychmiast.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] 25 - 80
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Brak aktywnej pożyczki w Aasa Polska tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki ratalnej [PLN] 1 000
Kwota maksymalna pożyczki ratalnej [PLN] 5 000
Okres minimalny pożyczki ratalnej [miesc.] 6
Okres maksymalny pożyczki ratalnej [miesc.] 24
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] 390 - 1365
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] 0 - 25
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 52,72 - 255,33
Spłata miesięczna
Uwagi Raty malejące.

 

Nazwa firmy hapipozyczki.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletność
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki ratalnej [PLN] 800
Kwota maksymalna pożyczki ratalnej [PLN] 10 000
Okres minimalny pożyczki ratalnej [miesc.] 3
Okres maksymalny pożyczki ratalnej [miesc.] 24
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] brak
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] brak
Oprocentowanie w skali roku [%] -
RRSO [%] 106,41 - 491,47
Spłata miesięczna
Uwagi Opłata weryfikacyjna - 1 PLN.

 

Nazwa firmy igotowka.pl
Oferta Kredyt
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletniość
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna kredytu [PLN] 1 000
Kwota maksymalna kredytu [PLN] 120 000
Okres minimalny kredytu [miesc.] 6
Okres maksymalny kredytu [miesc.] 84
Warunki spłaty
Prowizja za udzielenie kredytu [%] 4,99 - 12
Oprocentowanie w skali roku [%] 0 - 9,99
RRSO [%] 8,18 - 58,57
Ubezpieczenie kredytu [%] 6,99
Spłata miesięczna
Uwagi Kredyt online - kwota do 10.000 PLN.
Oprocentowanie w skali roku:
- 0% na okres 6 - 24 miesięcy z prowizją za udzielenie kredytu
12 %, z ubezpieczeniem kredytu.
- od 4,99% do 9,99% na okres 25 - 84 miesięcy z prowizją za
udzielenie kredytu od 3% do 9,5%, z ubezpieczeniem kredytu.
- od 4,99% do 9,99% na okres 6 - 84 miesięcy, z prowizją za
udzielenie kredytu od 9,90% do 10,90%, bez ubezpieczenia kredytu.

 

Nazwa firmy ikredyt.getinbank.pl
Oferta Kredyt
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletniość
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna kredytu [PLN] 500
Kwota maksymalna kredytu [PLN] 10 000
Okres minimalny kredytu [miesc.] 3
Okres maksymalny kredytu [miesc.] 36
Warunki spłaty
Prowizja za udzielenie kredytu [%] 14,99
Oprocentowanie w skali roku [%] 7 - 10
RRSO [%] 23,8 - 197,5
Ubezpieczenie kredytu [%] zmienne?
Spłata miesięczna
Uwagi Ubezpieczenie kredytu zmniejsza oprocentowanie o 3%.

 

Nazwa firmy incredit.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] 20 - 70
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG Tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK Tak
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Kwota minimalna kredytu [PLN] 100
Kwota maksymalna kredytu [PLN] 1 000
Okres minimalny kredytu [dni] 61
Okres maksymalny kredytu [miesc.] 24
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] 25
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 509,72 **
Spłata jednorazowa *
miesięczna
Uwagi * Pierwsza pożyczka - koszt 0 PLN do kwoty 2000 PLN na okres do
61 dni.
** Maksymalne RRSO.

 

Nazwa firmy kasatak.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 21 - 70
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 500
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 1 000
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 2 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 15
Okres maksymalny chwilówki [dni] 60
Warunki spłaty RRSO [%]
Uwagi Pierwsza pożyczka - koszt 0 PLN:
- do kwoty 300 PLN na 15 lub 30 dni
- do kwoty 800 PLN na 15, 30 lub 60 dni *
- do kwoty 1500 PLN na 30 lub 60 dni *
Pożyczka dla stałych klientów - do kwoty 2000 na okres 60 dni i
spłatą w dwóch ratach.
Możliwość przedłużenie czasu spłaty o okres na który została
pierwotnie zaciągnięta pożyczka.

 

Nazwa firmy kobietazkasa.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 20
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo nie
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 500
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 5 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 7
Okres maksymalny chwilówki [dni] 31
Warunki spłaty RRSO [%] -
Uwagi Oferta skierowana tylko do kobiet.

 

Nazwa firmy kredito24.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletność
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN nie
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 300
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 3 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 7
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Warunki spłaty RRSO [%] 1971 - 4849
Uwagi Możliwość przedłużenie czasu spłaty o 7, 15 lub 30 dni:
- opłata 12% kwoty pożyczki przy przedłużaniu spłaty o okres 7 dni,
- opłata 16% kwoty pożyczki przy przedłużaniu spłaty o okres 15 dni,
- opłata 32% kwoty pożyczki przy przedłużaniu spłaty o okres 30 dni,
(minimalna koszt przedłużenia spłaty wynosi 100 PLN).

 

Nazwa firmy lendon.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 21 - 70
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 2 000
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 5 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 5
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Warunki spłaty RRSO [%] 1804 - >1000000
Uwagi Pożyczki są oferowane na okres 5, 10, 15, 20, 25 oraz 30 dni.
Możliwość przedłużenie czasu spłaty.

 

Nazwa firmy netcredit.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 20 - 70
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 2 000
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 150
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 4 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 14
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Warunki spłaty RRSO [%] -
Uwagi Możliwość przedłużenie czasu spłaty.
Długie godziny pracy, również w weekendy.

 

Nazwa firmy ofin.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 21 - 75
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK nie
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 500
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 2 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 15
Okres maksymalny chwilówki [dni] 60
Warunki spłaty RRSO [%] -
Uwagi Możliwość rozłożenia spłaty na raty.

 

Nazwa firmy pandamoney.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletność
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN nie
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 1800
Okres minimalny chwilówki [dni] 7
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Warunki spłaty RRSO [%]
Uwagi Koszt pożyczki zależny od kwoty pożyczki i okresu spłaty.
Brak ograniczeń co do wysokości pożyczki dla nowych klientów.

 

Nazwa firmy payto.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] 25 - 80
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 1 000
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 5 000
Okres minimalny pożyczki [miesc.] 3
Okres maksymalny pożyczki [miesc.] 30
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] -
Oprocentowanie w skali roku [%] -
RRSO [%] 96,91 - 513,39
Spłata miesięczna
Uwagi -

 

Nazwa firmy pozyczka-ratalna.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] 20 - 80
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 1 000
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 5 000
Okres minimalny pożyczki [miesc.] 6
Okres maksymalny pożyczki [miesc.] 24
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] 390 - 1365
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] 0 - 25
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 53,06 - 255,33
Spłata miesięczna
Uwagi Kwota pożyczki od 1000 do 1100 na okres od 6 do 24 miesięcy.
Kwota pożyczki od 1200 do 1400 na okres od 7 do 24 miesięcy.
Kwota pożyczki od 1500 do 3400 na okres od 10 do 24 miesięcy.
Kwota pożyczki od 3500 do 5000 na okres od 8 do 24 miesięcy.
Raty malejące.

 

Nazwa firmy pozyczkaplus.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 21 - 73
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 000
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 200
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 5 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 15
Okres maksymalny chwilówki [dni] 65
Warunki spłaty RRSO [%] -
Uwagi Pierwsza pożyczka do kwoty 1000 - prowizja 10 PLN. *
Możliwość przedłużenie czasu spłaty.

 

Nazwa firmy pozyczkomat.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] od 20
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 500
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 200
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 4 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 7
Okres maksymalny chwilówki [dni] 31
Warunki spłaty RRSO [%] -
Uwagi Pierwsza pożyczka do kwoty 1500 PLN.
Druga pożyczka do kwoty 1800 PLN.
Trzecia pożyczka do 2000 PLN.
Czwarta pożyczka do kwoty 2500 PLN.
Piąta pożyczka do kwoty 3000 PLN.
Szósta pożyczka do kwoty 3500 PLN.
Siódma pożyczka do kwoty 4000 PLN.
Możliwość przedłużenie czasu spłaty jedynie w przypadku pierwszej
pożyczki.

 

Nazwa firmy provident.pl
Oferta Pożyczka ratalna - samoobsługowa
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletność
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 300
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 15 000
Okres minimalny pożyczki [miesc.] 3
Okres maksymalny pożyczki [miesc.] 24
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] -
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] -
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 77,73 - 400,97
Spłata - "Pożyczka Dopasowana" miesięczna
Uwagi Możliwość przedłużenie czasu spłaty raty:
- 1 przesunięcie terminu spłaty raty - dla pożyczek na okres od 6 do
11 miesięcy.
- 2 przesunięcia terminu spłaty raty - dla pożyczek na okres od 12 do
17 miesięcy.
- 3 przesunięcia terminu spłaty raty - dla pożyczek na okres od 18 do
23 miesięcy.
- 4 przesunięcia terminu spłaty raty - dla pożyczek na okres 24
miesięcy.

 

Nazwa firmy provident.pl
Oferta Pożyczka ratalna - dopasowana
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletność
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 300
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 15 000
Okres minimalny pożyczki [miesc.] 3
Okres maksymalny pożyczki [miesc.] 24
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] -
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] -
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
Ubezpieczenie kredytu [%] - *
Spłata - "Pożyczka Dopasowana" ** miesięczna
Uwagi * Możliwość wykupu ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku
z opcji "Pożyczka dopasowana" - koszt 3 PLN tygodniowo lub
13 PLN miesięcznie.
** Do wyboru spłata miesięczna z przelewem lub tygodniowa z obsługą
domową.

 

Nazwa firmy provident.pl
Oferta Pożyczka ratalna - dopasowana
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletność
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 300
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 15 000
Okres minimalny pożyczki [tyg.] 30
Okres maksymalny pożyczki [tyg.] 90
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] -
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] -
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
Ubezpieczenie kredytu [%] - *
Spłata - "Pożyczka Dopasowana" ** tygodniowa
Uwagi * Możliwość wykupu ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku
z opcji "Pożyczka dopasowana" - koszt 3 PLN tygodniowo lub
13 PLN miesięcznie.
** Do wyboru spłata miesięczna z przelewem lub tygodniowa z obsługą
domową.

 

Nazwa firmy ratka.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] 20 - 80
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 1 000
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 5 000
Okres minimalny pożyczki [miesc.] 6
Okres maksymalny pożyczki [miesc.] 24
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] 390 - 1365
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] 0 - 25
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 53,06 - 255,33
Spłata miesięczna
Uwagi Kwota pożyczki od 1000 do 1200 na okres od 6 do 24 miesięcy.
Kwota pożyczki od 1300 do 1400 na okres od 7 do 24 miesięcy.
Kwota pożyczki od 1500 do 5000 na okres od 10 do 24 miesięcy.
Kwota pożyczki od 3500 do 5000 na okres od 8 do 24 miesięcy.
Możliwość odbioru pieniędzy na poczcie.

 

Nazwa firmy sianopomoc.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] 20 - 80
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 1 000
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 5 000
Okres minimalny pożyczki [miesc.] 3
Okres maksymalny pożyczki [miesc.] 30
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] 325 - 5000 *
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] -
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 96,91 - 513,37
Spłata miesięczna
Uwagi * Opłata całkowita, zależna od kwoty pożyczki i długości okresu spłat.
Raty jednakowej wielkości przy zachowaniu terminów spłat.

 

Nazwa firmy smartpozyczka.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] powyżej 21
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 000
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 200
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 3 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 10
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Warunki spłaty RRSO [%] -
Uwagi Pierwsza pożyczka - koszt 0 PLN do kwoty 1000 PLN.
Druga pożyczka do kwoty 1000 PLN.
Trzecia pożyczka do kwoty 1500 PLN.
Czwarta pożyczka do kwoty 1500 PLN.
Piąta pożyczka do kwoty 2000 PLN.
Szósta pożyczka do kwoty 2000 PLN.
Siódma pożyczka oraz kolejne do kwoty 3000 PLN.

 

Nazwa firmy smskredyt.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] 20 - 80
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 1 000
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 5 000
Okres minimalny pożyczki [miesc.] 3
Okres maksymalny pożyczki [miesc.] 30
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza / prowizja [PLN] 325 - 5000
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] -
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 96,91 - 513,37
Spłata miesięczna
Uwagi -

 

Nazwa firmy supergrosz.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka *
oraz
Pożyczka ratalna **
Wymagania formalne
Wiek [lata] powyżej 18
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG -
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK -
Udokumentowany stały dochód nie
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN * tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] * 1 000
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 3 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 1
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Kwota minimalna pożyczki ratalnej [PLN] 1 000
Kwota maksymalna pożyczki ratalnej [PLN] 4 000
Okres minimalny pożyczki ratalnej [miesc.] 8
Okres maksymalny pożyczki ratalnej [miesc.] 30
Opłata przygotowawcza / prowizja [PLN] ** 449,76 - 3995,1
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] ** -
Oprocentowanie w skali roku [%] ** 10
RRSO [%] * -
RRSO [%] ** 96,84 - 206,58
Spłata ** jednorazowa *
miesięczna **
Uwagi Pierwsza pożyczka - koszt 0 PLN do kwoty 1000 PLN. *
Druga pożyczka do kwoty 1500 PLN. *
Trzecia pożyczka do kwoty 2000 PLN. *
Czwarta pożyczka do kwoty 2500 PLN. *
Piąta pożyczka do kwoty 3000 PLN. *

 

Nazwa firmy taktofinanse.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] 18 - 75
Stały adres zamieszkania w Polsce -
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód tak
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 500
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 10 000
Okres minimalny pożyczki [miesc.] 6
Okres maksymalny pożyczki [miesc.] 36
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza [PLN] 50
Opłata za udzielenie pożyczki [PLN] 70 - 1400
Prowizja [PLN] 80 - 8550
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] -
Oprocentowanie w skali roku [%] 10
RRSO [%] 90,58 - 271,53
Spłata miesięczna
Uwagi -

 

Nazwa firmy viasms.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] 20 - 65
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1 500
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 1 000
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 4 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 7
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Warunki spłaty RRSO [%] 0,01 - 562309
Uwagi Brak możliwości przedłużenia pożyczki.

 

Nazwa firmy vivus.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletność
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód -
Zakres oferty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 2 500
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 100
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 5 000
Okres minimalny chwilówki [dni] 1
Okres maksymalny chwilówki [dni] 30
Warunki spłaty RRSO [%] -
Uwagi Możliwość przedłużenie czasu spłaty o 7, 14 lub 30 dni:
- opłata 10,90 - 545 PLN* przy przedłużaniu spłaty o okres 7 dni,
- opłata 13,90 - 695 PLN* przy przedłużaniu spłaty o okres 14 dni,
- opłata 15,70 - 785 PLN* przy przedłużaniu spłaty o okres 30 dni,
(* Kwota zależna od wysokości pożyczki)

 

Nazwa firmy wonga.pl
Oferta Pożyczka jednorazowa - chwilówka *
oraz
Pożyczka ratalna **
Wymagania formalne
Wiek [lata] pełnoletność
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód nie
Zakres oferty
Kwota minimalna chwilówki [PLN] 50
Kwota maksymalna chwilówki [PLN] 1 500
Okres minimalny chwilówki [dni] 1
Okres maksymalny chwilówki [dni] 60
Kwota minimalna pożyczki ratalnej [PLN] 50
Kwota maksymalna pożyczki ratalnej [PLN] 3 000
Okres minimalny pożyczki ratalnej [miesc.] 2
Okres maksymalny pożyczki ratalnej [miesc.] 12
Warunki spłaty
Pierwsza pożyczka za 0 PLN *** tak
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki [PLN] 1500 / 3000 ***
Opłata przygotowawcza / prowizja [PLN] ** -
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] ** -
Oprocentowanie w skali roku [%] ** -
RRSO [%] * -
RRSO [%] ** -
Spłata jednorazowa *
miesięczna **
Uwagi *** Pierwsza pożyczka jednorazowa - koszt 10 PLN do kwoty 1500 PLN.
*** Pierwsza pożyczka ratalna - do kwoty 3000 PLN na okres do 12
miesięcy.
Program korzyści dla stałych klientów oferujący zniżki odnoszące się
do całkowitego kosztu pożyczki.
Dla pożyczki krótkoterminowej na okres 33 dni zniżki wynoszą
maksymalnie 33,9% całkowitego kosztu pożyczki.
Możliwość ustalenia wysokości pożyczki co do złotówki w zakresie
kwoty minimalnej i maksymalnej.

 

Nazwa firmy zaplo.pl
Oferta Pożyczka ratalna
Wymagania formalne
Wiek [lata] 21 70
Stały adres zamieszkania w Polsce tak
Polskie obywatelstwo tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIG tak
Niefigurowanie w rejestrze dłużników BIK tak
Udokumentowany stały dochód nie *
Zakres oferty
Kwota minimalna pożyczki [PLN] 1 000
Kwota maksymalna pożyczki [PLN] 10 000
Okres minimalny pożyczki [miesc.] 3
Okres maksymalny pożyczki [miesc.] 24
Warunki spłaty
Opłata przygotowawcza / prowizja [PLN] ** 325 - 3250
Miesięczna opłata administracyjna [PLN] ** -
Oprocentowanie w skali roku [%] ** 10
RRSO [%] 510,4 - 107,1
Spłata miesięczna
Uwagi * Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach, do kwoty 5000 PLN.

 

 

8. Porównanie ofert chwilówek i pożyczek ratalnych

Ranking chwilówek i pożyczek krótkoterminowych

Zestawienie kosztów całkowitych w odniesieniu do okresów, na które zawierane są umowy, oferowane przez poszczególnych kredyto- i pożyczkodawców.

 

Ranking pożyczek jednorazowych - chwilówki - pierwsza pożyczka za 0

 

Firma Pożyczka za 0 Kwota maksymalna [PLN] Okres maksymalny [dni]
cashsport.pl NIE - -
chwilowkomat.pl NIE - -
ekspreskasa.pl TAK 1500 60
extraportfel.pl TAK 2000 45
filarum.pl TAK 1000 60
kasatak.pl TAK 1500 60
kobietazkasa.pl TAK 1500 30
kredito24.pl NIE - -
lendon.pl TAK 2000 30
netcredit.pl TAK 2000 30
ofin.pl TAK 1500 60
pandamoney.pl NIE - -
pozyczkaplus.pl TAK 1000 30
pozyczkomat.pl TAK 1500 30
smartpozyczka.pl TAK 1000 30
supergrosz.pl TAK 1000 60
viasms.pl TAK 1500 30
vivus.pl TAK 2500 30
wonga.pl TAK 1500 60

 

 

Ranking pożyczek jednorazowych - chwilówki

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
100 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [dni]
5 7 10 14 15 20 21 30
Firma
cashsport.pl - 120,00 - 120,00 - - - 121,00
chwilowkomat.pl - - - - - - - -
ekspreskasa.pl - - - - 126,00 - - -
extraportfel.pl - - - - 119,44 - - 122,40
filarum.pl 124,14 125,19 125,27 125,84 125,87 126,01 126,03 128,11
kasatak.pl - - - - - - - -
kredito24.pl - - - - - - - -
lendon.pl - - - - - - - -
netcredit.pl - - - - - - - -
ofin.pl - - - - 126,00 - - -
pandamoney.pl - 107,77 111,09 115,53 116,64 122,19 123,31 128,29
pozyczkaplus.pl - - - - - - - -
pozyczkomat.pl - - - - - - - -
smartpozyczka.pl - - - - - - - -
supergrosz.pl 106,00 107,00 109,10 111,90 112,40 114,90 115,40 119,90
viasms.pl - 118,00 120,00 122,00 123,00 125,00 126,00 130,00
vivus.pl 110,90 110,90 112,90 113,90 113,90 113,90 113,90 115,70
wonga.pl - START 107,80 109,10 111,05 113,75 114,50 118,25 119,00 123,15
wonga.pl - PLUS 105,00 105,95 108,00 111,00 111,60 114,60 115,20 117,25
wonga.pl - PREMIUM 105,00 105,36 107,04 109,35 109,86 112,41 112,92 114,31
wonga.pl - MAX 105,00 105,00 106,20 108,23 108,68 110,92 111,37 112,60

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
500 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [dni]
5 7 10 14 15 20 21 30
Firma
cashsport.pl - 598,00 - 601,00 - - - 607,00
chwilowkomat.pl - 583,72 - 597,44 - - 611,30 641,00
ekspreskasa.pl - - - - 633,00 - - 641,00
extraportfel.pl - - - - 597,20 - - 612,00
filarum.pl 620,68 625,96 626,37 629,19 629,33 630,01 630,15 640,54
kasatak.pl - - - - - - - -
kredito24.pl - 538,84 555,48 577,67 583,21 610,96 616,51 641,44
lendon.pl - - - - - - - 641,10
netcredit.pl - - - - - - - 625,00
ofin.pl - - - - 633,00 - - 641,00
pandamoney.pl - 538,84 555,48 577,67 583,21 610,96 616,51 641,44
pozyczkaplus.pl - - - - 631,00 - - 637,00
pozyczkomat.pl - 570,00 591,50 612,10 617,00 626 626,50 637,00
smartpozyczka.pl - - 629,00 - 631,00 633,00 - 637,00
supergrosz.pl 530,00 535,00 545,50 559,50 562,00 574,50 577,00 599,50
viasms.pl - 566,00 575,00 588,00 591,00 605,00 608,00 634,00
vivus.pl 554,50 554,50 564,50 569,50 569,50 569,5 569,5 578,50
wonga.pl - START 539,00 545,50 555,25 568,75 572,50 591,25 595,00 615,75
wonga.pl - PLUS 525,00 529,75 540,00 555,00 558,00 573,00 576,00 586,25
wonga.pl - PREMIUM 525,00 526,80 535,20 546,75 549,30 562,05 564,60 571,55
wonga.pl - MAX 525,00 525,00 531,00 541,15 543,40 554,60 556,85 563,00

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
1.000 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [dni]
5 7 10 14 15 20 21 30
Firma
cashsport.pl - 1 196,00 - 1 202,00 - - - 1 215,00
chwilowkomat.pl - 1 167,58 - 1 195,16 - - 1 222,81 1 282,60
ekspreskasa.pl - - - - - - - 1 282,00
extraportfel.pl - - - - 1 194,40 - - 1 224,00
filarum.pl 1 180,37 1 200,91 1 251,73 1 252,83 1 253,10 1 254,46 1 254,74 1 281,08
kasatak.pl - - - - - - - -
kredito24.pl - 1 077,67 1 110,96 1 155,35 1 166,44 1 221,92 1233,01 1 282,88
lendon.pl - - - - - - - -
netcredit.pl - - - - - - - -
ofin.pl - - - - - - - 1 282,00
pandamoney.pl - 1 077,67 1 110,96 1 155,35 1 166,44 1 221,92 1 233,01 1 282,88
pozyczkaplus.pl - - - - 1 893,00 - - 1 911,00
pozyczkomat.pl - 1 140,00 1 183,00 1 224,20 1 234,00 1 252,00 1 253,00 1 273,99
smartpozyczka.pl - - 1 258,00 - 1 262,00 1 266,00 - 1 274,00
supergrosz.pl 1 060,00 1 070,00 1 091,00 1 119,00 1 124,00 1 149,00 1 154,00 1 199,00
viasms.pl - 1 112,00 1 132,00 1 159,00 1 165,00 1 193,00 1 199,00 1 250,00
vivus.pl 1 109,00 1 109,00 1 129,00 1 139,00 1 139,00 1 139,00 1 139,00 1 157,00
wonga.pl - START 1 078,00 1 091,00 1 110,50 1 137,50 1 145,00 1 182,50 1 190,00 1 231,50
wonga.pl - PLUS 1 050,00 1 059,50 1 080,00 1 110,00 1 116,00 1 146,00 1 152,00 1 172,50
wonga.pl - PREMIUM 1 050,00 1 053,60 1 070,40 1 093,50 1 098,60 1 124,10 1 129,20 1 143,10
wonga.pl - MAX 1 050,00 1 050,00 1 062,00 1 082,30 1 086,80 1 109,20 1 113,70 1 126,00

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
1.500 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [dni]
5 7 10 14 15 20 21 30
Firma
cashsport.pl - - - - - - - -
chwilowkomat.pl - 1 751,37 - 1 792,74 - - 1 834,11 1 923,60
ekspreskasa.pl - - - - - - - 1 924,00
extraportfel.pl - - - - 1 791,60 - - 1 836,00
filarum.pl 1 727,90 1 781,87 1 877,60 1 879,24 1 879,65 1 881,70 1882,11 1 921,62
kasatak.pl - - - - - - - -
kredito24.pl 1 616,51 1 666,44 1733,01 1 749,65 1 832,88 1849,52 1 924,32
lendon.pl - - - - - - - -
netcredit.pl - - - - - - - -
ofin.pl - - - - - - - 1 924,00
pandamoney.pl - 1 616,51 1 666,44 1 733,01 1 749,65 1 832,88 1 849,52 1 924,32
pozyczkaplus.pl - - - - 1 893,00 - - 1 911,00
pozyczkomat.pl - 1 710,00 1 774,50 1 836,30 1 851,00 1 878,00 1 879,51 1 910,99
smartpozyczka.pl - - 1 887,00 - 1 893,00 1 899,00 - 1 911,00
supergrosz.pl 1 590,00 1 605,00 1 636,50 1 678,50 1 686,00 1 723,50 1 731,00 1 798,50
viasms.pl - 1 660,00 1 690,00 1 729,00 1 738,00 1 781,00 1 789,00 1 867,00
vivus.pl 1 663,50 1 663,50 1 693,50 1 708,50 1 708,50 1 708,50 1 708,50 1 735,50
wonga.pl - START 1 617,00 1 636,50 1 665,75 1 706,25 1 717,50 1 773,75 1 785,00 1 847,25
wonga.pl - PLUS 1 575,00 1 589,25 1 620,00 1 665,00 1 674,00 1 719,00 1 728,00 1 758,75
wonga.pl - PREMIUM 1 575,00 1 580,40 1 605,60 1 640,25 1 647,90 1 686,15 1 693,80 1 714,65
wonga.pl - MAX 1 575,00 1 575,00 1 593,00 1 623,45 1 630,20 1 663,80 1 670,55 1 689,00

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
2.000 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [dni]
5 7 10 14 15 20 21 30
Firma
cashsport.pl - - - - - - - -
chwilowkomat.pl - 2 335,23 - 2 390,46 - - 2 445,62 2 565,20
ekspreskasa.pl - - - - - - - -
extraportfel.pl - - - - 2 388,80 - - 2 448,00
filarum.pl 2 303,87 2 375,83 2 503,46 2 505,65 2 506,20 2 508,93 2 509,48 2 562,16
kasatak.pl - - - - - - - -
kredito24.pl - 2 155,35 2 221,92 2 310,68 2 332,88 2 443,84 2466,03 2 565,76
lendon.pl - - - - - - - -
netcredit.pl - - - - - - - -
ofin.pl - - - - - - - -
pandamoney.pl - - - - - - - -
pozyczkaplus.pl - - - - 2 524,00 - - 2 549,00
pozyczkomat.pl - 2 280,00 2 355,02 2 434,94 2 453,96 2 497,61 2 504,21 2 539,67
smartpozyczka.pl - - 2 516,00 - 2 524,00 2 532,00 - 2 549,00
supergrosz.pl 2 120,00 2 140,00 2 182,00 2 238,00 2 248,00 2 298,00 2 308,00 2 398,00
viasms.pl - 2 207,00 2 247,00 2 300,00 2 311,00 2 369,00 2 380,00 2 483,00
vivus.pl 2 218,00 2 218,00 2 258,00 2 278,00 2 278,00 2 278,00 2 278,00 2 314,00
wonga.pl - START 2 156,00 2 182,00 2 221,00 2 275,00 2 290,00 2 365,00 2 380,00 2 463,00
wonga.pl - PLUS 2 100,00 2 119,00 2 160,00 2 220,00 2 232,00 2 292,00 2 304,00 2 345,00
wonga.pl - PREMIUM 2 100,00 2 107,20 2 140,80 2 187,00 2 197,20 2 248,20 2 258,40 2 286,20
wonga.pl - MAX 2 100,00 2 100,00 2 124,00 2 164,60 2 173,60 2 218,40 2 227,40 2 252,00

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
3.000 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [dni]
5 7 10 14 15 20 21 30
Firma
cashsport.pl - - - - - - - -
chwilowkomat.pl - 3 502,88 - 3 585,76 - - 3 668,64 3 847,80
ekspreskasa.pl - - - - - - - -
extraportfel.pl 3 565,00 - 3 629,00 - 3 693,00 3 757,00 - 3 838,00
filarum.pl 3 455,80 3 563,74 3 755,20 3758.48 3 759,30 3 763,39 3 764,21 3 799,50
kasatak.pl - - - - - - - -
kredito24.pl - 3233,01 3 332,88 3466,03 3 499,32 3 665,76 3699,04 3 848,63
lendon.pl 3 574,00 - 3 638,00 - 3 702,00 3 766,00 3 800,00 3 847,00
netcredit.pl - - - 3 600,00 3 609,00 3 656,00 3 666,00 3 750,00
ofin.pl - - - - - - - -
pandamoney.pl - - - - - - - -
pozyczkaplus.pl - - - - 3 786,00 - - 3 823,00
pozyczkomat.pl - 3 375,00 3 483,60 3 619,65 3 653,40 3 728,78 3 743,40 3 809,50
smartpozyczka.pl - - 3 774,00 - 3 786,00 3 799,00 - 3 823,00
supergrosz.pl 3 180,00 3 210,00 3 273,00 3 357,00 3 372,00 3 447,00 3 462,00 3 597,00
viasms.pl - 3 302,00 3 362,00 3 441,00 3 458,00 3 544,00 3 561,00 3 716,00
vivus.pl 3 327,00 3 327,00 3 387,00 3 417,00 3 417,00 3 417,00 3 417,00 3 471,00
wonga.pl - START - - - - - - - -
wonga.pl - PLUS - - - - - - - -
wonga.pl - PREMIUM - - - - - - - -
wonga.pl - MAX - - - - - - - -

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
5.000 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [dni]
5 7 10 14 15 20 21 30
Firma
cashsport.pl - - - - - - - -
chwilowkomat.pl - - - - - - - -
ekspreskasa.pl - - - - - - - -
extraportfel.pl 5 942,00 - 6 049,00 - 6 155,00 6 262,00 - 6 396,00
filarum.pl - - - - - - - -
kasatak.pl - - - - - - - -
kredito24.pl - - - - - - - -
lendon.pl 5 957,00 - 6 064,00 - 6 170,00 6 277,00 6 334,00 6 411,00
netcredit.pl - - - - - - - -
ofin.pl - - - - - - - -
pandamoney.pl - - - - - - - -
pozyczkaplus.pl - - - - 6 311,00 - - 6 373,00
pozyczkomat.pl - - - - - - - -
smartpozyczka.pl - - - - - - - -
supergrosz.pl - - - - - - - -
viasms.pl - - - - - - - -
vivus.pl 5 545,00 5 545,00 5 645,00 5 695,00 5 695,00 5 695,00 5 695,00 5 785,00
wonga.pl - START - - - - - - - -
wonga.pl - PLUS - - - - - - - -
wonga.pl - PREMIUM - - - - - - - -
wonga.pl - MAX - - - - - - - -

 

 

Ranking pożyczek ratalnych

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
1.000 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [miesc.]
1 2 3 6 9 12 18 24
Firma
aasapolska.pl - - - 1 419,00 - 1 443,99 1 469,00 1 494,98
cashsport.pl - 1 255,67 1 289,00 1 388,00 - - - -
dopozyczka.pl 1 178,00 1 256,00 1 334,00 1 468,00 1 702,00 1 936,00 - -
gotowkanatychmiast.pl - - - 1 419,00 1 431,46 1 443,99 1 469,00 1 493,98
hapipozyczki.pl - - 1 337,03 1 426,10 1 514,77 1 603,00 1 777,82 1 954,22
igotowka.pl - - - 1 145,00 1 159,17 1 173,47 1 202,40 1 231,78
ikredyt.getinbank.pl - - 1 195,98 1 210,86 1 225,89 1 241,04 1 271,70 1 302,72
incredit.pl - - 1 350,25 1 450,00 1 550,00 1 650,00 1 850,00 2 050,00
payto.pl - - 1 341,66 1 429,39 1 517,15 1 605,03 1 781,13 1 957,62
pozyczka-ratalna.pl - - - 1 419,00 - 1 443,99 1 469,00 1 493,98
provident.pl * - - 1 299,99 1 379,82 - 1 532,76 - -
provident.pl ** - - 1 340,25 1 427,45 - 1 617,65 1 804,73 -
ratka.pl - - - 1 419,00 1 431,46 1 443,99 1 469,00 1 493,98
sianopomoc.pl - - 1 341,66 1 429,39 1 517,15 1 605,03 1 781,13 1 957,62
smskredyt.pl - - 1 341,66 1 429,39 1 517,15 1 605,03 1 781,13 1 957,62
supergrosz.pl - - - - 1 516,51 1 604,92 1 779,76 1 957,60
taktofinanse.pl - - - 1 441,00 - 1 635,00 1 838,00 2 049,00
wonga.pl - 1 214,30 1 241,30 1 322,30 1 403,30 1 484,30 - -
zaplo.pl - - 1 341,70 1 429,36 - - - -

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
2.000 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [miesc.]
1 2 3 6 9 12 18 24
Firma
aasapolska.pl - - - - - 2 878,00 3 018,00 3 157,99
cashsport.pl - 2 512,33 2 578,00 2 776,00 - - - -
dopozyczka.pl 2 356,00 2 512,00 2 668,00 2 936,00 3 404,00 3 872,00 - -
gotowkanatychmiast.pl - - - - - 2 878,00 3 018,00 3 157,99
hapipozyczki.pl - - 2 674,09 2 852,23 3 029,56 3 206,01 3 555,60 3 908,43
igotowka.pl - - - 2 290,00 2 318,35 2 346,93 2 404,78 2 463,58
ikredyt.getinbank.pl - - 2 391,99 2 421,78 2 451,78 2 482,08 2 543,22 2 605,44
incredit.pl - - 2 700,60 2 900,40 3 100,20 3 300,00 3 700,00 4 100,00
payto.pl - - 2 683,33 2 858,77 3 034,26 3 210,04 3 562,31 3 915,17
pozyczka-ratalna.pl - - - - - 2 878,00 3 018,00 3 157,99
provident.pl * - - 2 600,01 2 759,58 - 3 065,64 3 317,58 3 439,92
provident.pl ** - - 2 680,50 2 854,91 - 3 235,30 3 609,47 4 020,22
ratka.pl - - - - - 2 878,00 3 018,00 3 157,99
sianopomoc.pl - - 2 683,33 2 858,77 3 034,26 3 210,04 3 562,31 3 915,17
smskredyt.pl - - 2 683,32 2 858,78 3 034,30 3 210,06 3 562,26 3 915,24
supergrosz.pl - - - - 3 033,02 3 210,08 3 559,52 3 914,96
taktofinanse.pl - - - 2 882,00 - 3 270,00 3 675,00 4 098,00
wonga.pl - 2 428,60 2 482,60 2 644,60 2 806,60 2 968,60 - -
zaplo.pl - - 2 683,43 2 858,72 3 034,22 3 209,96 3 561,98 -

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
3.000 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [miesc.]
1 2 3 6 9 12 18 24
Firma
aasapolska.pl - - - - - 4 436,98 4 662,01 4 886,99
cashsport.pl - - - - - - - -
dopozyczka.pl 3 534,00 3 768,00 4 002,00 4 404,00 5 106,00 5 808,00 - -
gotowkanatychmiast.pl - - - - - 4 436,98 4 662,01 4 886,99
hapipozyczki.pl - - 4 011,12 4 278,34 4 544,31 4 809,03 5 333,42 5 862,64
igotowka.pl - - - 3 434,97 3 477,51 3 520,39 3 607,18 3 695,35
ikredyt.getinbank.pl - - 3 587,97 3 632,64 3 677,67 3 723,12 3 814,92 3 908,40
incredit.pl - - 4 050,00 4 350,00 4 650,00 4 950,00 5 550,00 6 150,00
payto.pl - - 4 025,00 4 288,15 4 551,42 4 815,09 5 343,41 5 872,78
pozyczka-ratalna.pl - - - - - 4 436,98 4 662,01 4 886,99
provident.pl * - - 3 900,00 4 139,40 - 4 598,40 4 976,46 5 160,00
provident.pl ** - - 4 020,74 4 282,36 - 4 852,95 5 414,20 6 030,33
ratka.pl - - - - - 4 436,98 4 662,01 4 886,99
sianopomoc.pl - - 4 025,00 4 288,15 4 551,42 4 815,09 5 343,41 5 872,78
smskredyt.pl - - 4 024,98 4 288,17 4 551,45 4 815,09 5 343,39 5 872,86
supergrosz.pl - - - - 4 549,44 4 815,00 5 339,28 5 872,32
taktofinanse.pl - - - 4 323,00 - 4 906,00 5 513,00 6 147,00
wonga.pl - 3 642,90 3 723,90 3 966,90 4 209,90 4 452,90 - -
zaplo.pl - - 4 025,13 4 288,08 4 551,42 4 815,00 5 343,06 5 872,32

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
5.000 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [miesc.]
1 2 3 6 9 12 18 24
Firma
aasapolska.pl - - - - - 6 934,99 7 209,97 7 484,99
cashsport.pl - - - - - - - -
dopozyczka.pl 5 890,00 6 280,00 6 670,00 7 340,00 8 510,00 9 680,00 - -
gotowkanatychmiast.pl - - - - 6 797,31 6 934,99 7 209,97 7 484,99
hapipozyczki.pl - - 6 685,19 7 130,56 7 573,86 8 015,02 8 889,02 9 771,07
igotowka.pl - - - 5 724,98 5 795,87 5 867,33 6 011,97 6 158,96
ikredyt.getinbank.pl - - 5 979,96 6 054,42 6 129,45 6 205,08 6 358,32 6 513,84
incredit.pl - - 6 750,00 5 075,00 7 750,00 8 250,00 9 250,00 10 250,00
payto.pl - - 6 708,33 7 146,89 7 585,70 8 025,13 8 905,70 9 787,96
pozyczka-ratalna.pl - - - - - 6 934,99 7 209,97 7 484,99
provident.pl * - - 6 500,01 6 898,98 - 7 664,04 8 294,04 8 599,92
provident.pl ** - - - - - 8 088,25 9 023,67 10 050,55
ratka.pl - - - - 6 797,31 6 934,99 7 209,97 7 484,99
sianopomoc.pl - - 6 708,33 7 146,89 7 585,70 8 025,13 8 905,70 9 787,96
smskredyt.pl - - 6 708,30 7 146,95 7 585,75 8 025,15 8 905,65 9 788,10
supergrosz.pl - - - - - - - -
taktofinanse.pl - - - 7 206,00 - 8 176,00 9 189,00 10 244,00
wonga.pl - - - - - - - -
zaplo.pl - - 6708,56 7 146,86 7585,64 8 024,96 8 905,22 9 787,28

 

POŻYCZKA NA KWOTĘ
10.000 PLN
Koszt całkowity pożyczki
Okres spłaty [miesc.]
1 2 3 6 9 12 18 24
Firma
aasapolska.pl - - - - - - - -
cashsport.pl - - - - - - - -
dopozyczka.pl - - - - - - - -
gotowkanatychmiast.pl - - - - - - - -
hapipozyczki.pl - - 13 370,39 14 261,12 14 436,71 14 566,00 14 826,04 15 102,14
igotowka.pl - - - 11 310,71 11 438,87 11 563,96 11 820,85 12 081,47
ikredyt.getinbank.pl - - 11 959,92 12 108,78 12 258,90 12 410,16 12 716,46 13 027,68
incredit.pl - - 13 500,00 14 500,00 15 500,00 16 500,00 18 500,00 20 500,00
payto.pl - - - - - - - -
pozyczka-ratalna.pl - - - - - - - -
provident.pl * - - - - - - 16 588,08 17 200,08
provident.pl ** - - - - - - - 20 101,10
ratka.pl - - - - - - - -
sianopomoc.pl - - - - - - - -
smskredyt.pl - - - - - - - -
supergrosz.pl - - - - - - - -
taktofinanse.pl - - - 14 411,00 - 16 352,00 18 377,00 20 488,00
wonga.pl - - - - - - - -
zaplo.pl - - 13 417,12 14 293,66 15 171,28 16 049,92 17 810,26 19 574,80


Podsumowanie

Wartości podane w tabelach są na bieżąco aktualizowane, aczkolwiek mogą nie odzwierciedlać aktualnej oferty. W celu weryfikacji szczegółów zapraszamy do odwiedzenia stron pożyczkodawców.

Całkowity koszt kredytu lub pożyczki to tylko jeden z ważnych elementów. Przy wyborze danej oferty równie ważne są wymagania, które należy spełnić jako kredyto- lub pożyczkobiorca, czy np. wysokość dostępnej kwoty. Tym goręcej zachęcamy do wnikliwej analizy wszystkich parametrów i życzymy przyjemnego i bezpiecznego korzystania z ofert kredytów i pożyczek.

Firma Pożyczka za 0 Kwota maksymalna [PLN] Okres maksymalny [dni]
cashsport.pl NIE - -
chwilowkomat.pl NIE - -
ekspreskasa.pl TAK 1500 60
extraportfel.pl TAK 2000 45
filarum.pl TAK 1000 60
kasatak.pl TAK 1500 60
kobietazkasa.pl TAK 1500 30
kredito24.pl NIE - -
lendon.pl TAK 2000 30
netcredit.pl TAK 2000 30
ofin.pl TAK 1500 60
pandamoney.pl NIE - -
pozyczkaplus.pl TAK 1000 30
pozyczkomat.pl TAK 1500 30
smartpozyczka.pl TAK 1000 30
supergrosz.pl TAK 1000 60
viasms.pl TAK 1500 30
vivus.pl TAK 2500 30
wonga.pl TAK 1500 60

Produkty


koszt całkowity:
X Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.