Polityka prywatności

Definicje

Kalkuluj.pl – Kalkuluj.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, 80-288 Gdańsk, ul. Amundsena 7C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000360591, posiadająca numer NIP 7010244629 oraz numer REGON 142492740.
Administrator – oznacza firmę Kalkuluj.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
Serwis – prowadzony przez Kalkuluj.pl w domenie internetowej kalkuluj.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Oferentów oraz ułatwiający Oferentom zawieranie Transakcji z Użytkownikami.
Partnerzy – firmy współpracujące z Kalkuluj.pl Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów i regulaminów.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez Partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Rejestracja – procedura zakładania Konta.
Konto – Konto Użytkownika lub Konto Oferenta.
Konto Użytkownika – przydzielona Użytkownikowi Zarejestrowanemu część Serwisu, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i chroniona określonym przez Użytkownika Zarejestrowanego hasłem, za pomocą której może on dokonywać określonych w Regulaminie działań w ramach Serwisu.
Konto Oferenta – przydzielona danemu Oferentowi część Serwisu, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i chroniona określonym przez Oferenta hasłem, za pomocą której może on dokonywać określonych w Regulaminie działań w ramach Serwisu.
Użytkownik – użytkownik internetu korzystający z Serwisu, także Użytkownik Zarejestrowany oraz Oferent.
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył Konto Użytkownika w trybie przewidzianym w Regulaminie.
Oferent – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która utworzyła Konto Oferenta w trybie przewidzianym w Regulaminie.
Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Kalkuluj.pl w ramach Serwisu.
Umowa – umowa między Użytkownikiem Zarejestrowanym lub Oferentem a Kalkuluj.pl, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie i określająca warunki korzystania z Serwisu oraz Usług.
Regulamin – regulamin Kalkuluj.pl, dostępny z poziomu strony głównej pod zakładką Regulamin.


Polityka ochrony danych osobowych

1. Kalkuluj.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Kalkuluj.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m. in. takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Kalkuluj.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Kalkuluj.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych jest Kalkuluj.pl.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Kalkuluj.pl Umowy o świadczenie Usług oraz realizacji i rozliczenia Usług świadczonych przez Kalkuluj.pl w ramach Serwisu.
4. Osoby odwiedzające Serwis mogą przeglądać zamieszczone w nim oferty dotyczące Towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o świadczenie Usług w ramach Serwisu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Kalkuluj.pl informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
6. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet za zgodą Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Serwisie, Kalkuluj.pl zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Kalkuluj.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Kalkuluj.pl. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.
7. Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Kalkuluj.pl i za zgodą Użytkownika.
9. W przypadku uzyskania przez Kalkuluj.pl wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Kalkuluj.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Kalkuluj.pl zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Kalkuluj.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Kalkuluj.pl danych osobowych innemu niż Kalkuluj.pl administratorowi danych.
11. Kalkuluj.pl zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w pkt 4.4 i 5.4 Regulaminu. Kalkuluj.pl zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt 11.1 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kalkuluj.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Kalkuluj.pl lub też Kalkuluj.pl uzyska i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na Serwisie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
12. Kalkuluj.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu.


Polityka dotycząca ciasteczek (Cookies)

1. Kalkuluj.pl stosuje pliki Cookies (Cookies Administratora). Informacje zbierane przy pomocy Cookies pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
2. Pliki cookies wykorzystywane przez Partnerów Kalkuluj.pl – Cookies Zewnętrze – podlegają ich własnej polityce prywatności.
3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na Urządzeniu Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

X Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.