Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie.
1.2. Kalkuluj.pl zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
1.3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta e-mail na dowolnym serwerze.
1.4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, Java, Flash.
1.5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Definicje

2.1. Kalkuluj.pl – Kalkuluj.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, 80-288 Gdańsk, ul. Amundsena 7C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000360591, posiadająca numer NIP 7010244629 oraz numer REGON 142492740.
2.2. Serwis – prowadzony przez Kalkuluj.pl w domenie internetowej kalkuluj.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Oferentów oraz ułatwiający Oferentom zawieranie Transakcji z Użytkownikami.
2.3. Partnerzy – firmy współpracujące z Kalkuluj.pl Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów i regulaminów.
2.4. Towar – produkt, usługa lub prawo, prezentowane w Serwisie z zachowaniem reguł Regulaminu.
2.5. Kalkulacja – usługa Serwisu tworząca listę Towarów niezbędnych do realizacji danego przedsięwzięcia, pozwalająca na oszacowanie kosztów całkowitych tego przedsięwzięcia.
2.6. Emisja Oferty – udostępnienie informacji o Towarze Użytkownikom Serwisu.
2.7. Użytkownik – użytkownik internetu korzystający z Serwisu, także Użytkownik Zarejestrowany oraz Oferent.
2.8. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył Konto Użytkownika w trybie przewidzianym w Regulaminie.
2.9. Oferent – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która utworzyła Konto Oferenta w trybie przewidzianym w Regulaminie.
2.10. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
2.11. Rejestracja Użytkownika – procedura zakładania Konta Użytkownika.
2.12. Rejestracja Oferenta – procedura zakładania Konta Oferenta.
2.13. Konto – Konto Użytkownika lub Konto Oferenta.
2.14. Konto Użytkownika – przydzielona Użytkownikowi Zarejestrowanemu część Serwisu, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i chroniona określonym przez Użytkownika Zarejestrowanego hasłem, za pomocą której może on dokonywać określonych w Regulaminie działań w ramach Serwisu.
2.15. Konto Oferenta – przydzielona danemu Oferentowi część Serwisu, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i chroniona określonym przez Oferenta hasłem, za pomocą której może on dokonywać określonych w Regulaminie działań w ramach Serwisu.
2.16. Panel – Panel Użytkownika lub Panel Oferenta.
2.17. Panel Użytkownika – centrum zarządzania Kontem Użytkownika na Serwisie.
2.18. Panel Oferenta – centrum zarządzania Kontem Oferenta na Serwisie.
2.19. Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Kalkuluj.pl w ramach Serwisu.
2.20. Plik XML – poprawny (umożliwiający odczyt) plik danych z ofertą sklepu internetowego.
2.21. Integracja – proces transformacji danych zapisanych w Pliku XML i udostępnienia ich na Serwisie.
2.22. Przekierowanie – jednorazowe kliknięcie przez Użytkownika Serwisu na link przekierowujący do sklepu internetowego Oferenta.
2.23. Umowa – umowa między Użytkownikiem Zarejestrowanym lub Oferentem a Kalkuluj.pl, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie i określająca warunki korzystania z Serwisu oraz Usług.
2.24. Regulamin – niniejszy regulamin Kalkuluj.pl.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

3.1. Kalkuluj.pl nie jest sklepem ani stroną umów zawieranych pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru.
3.2. Treści prezentowane w Serwisie przez Użytkowników muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
3.3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Kalkuluj.pl.
3.4. Użytkownikami Serwisu mogą być podmioty, które zaakceptowały Regulamin i nie zostały wykluczone przez administratorów Kalkuluj.pl.
3.5. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie pochodzą od Oferentów. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z Oferentem.
3.6. Pełną odpowiedzialność za Towary wystawiane w Serwisie ponoszą ich Oferenci. Kalkuluj.pl zastrzega sobie jednak prawo do zmiany kategorii, w jakiej jest wyświetlany dany Towar, zmiany parametrów opisujących Towary oraz zmian systemowych wpływających na sposób wyświetlania Towarów.
3.7. Kalkuluj.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Oferentów Serwisu.
3.8. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy Serwisu.
3.9. Osobom korzystającym z Serwisu nie wolno wykonywać działań powodujących przeciążenie łącza, a także działań mających na celu kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie treści i/lub danych zamieszczonych w Serwisie oraz działań mających na celu wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Serwisu bez pisemnej zgody Kalkuluj.pl.
3.10. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 4.3 i 5.3, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności: dokonał Emisji Oferty.

4. Konto Użytkownika

4.1. Kalkuluj.pl daje Użytkownikom możliwość założenia Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.2. Aby założyć Konto Użytkownika, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych Serwisu, poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Ponadto Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go w całości.
4.3. Po potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a Kalkuluj.pl dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Kalkuluj.pl w ramach Konta Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku braku aktywacji Konto Użytkownika może zostać zablokowane. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4.4. W wyniku prawidłowej rejestracji i aktywacji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta Użytkownika. Aby móc w pełni korzystać z usług Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest ponadto do podania wymaganych danych identyfikacyjnych.
4.5. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika przypisane do jednego adresu e-mail. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Użytkownika innych Użytkowników Zarejestrowanych oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z własnego Konta Użytkownika, a zwłaszcza ujawniać hasła dostępu do Konta Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kalkuluj.pl, jeśli dane dostępu do Konta Użytkownika zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
4.6. Użytkownik może przekształcić Konto Użytkownika w Konto Oferenta wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia w Panelu Użytkownika. Przekształcenie konta wiąże się z oświadczeniem znajomości i akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
4.7. Konta Użytkownika nie są zbywalne.
4.8. Kalkuluj.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Konta Użytkownika przez Kalkuluj.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone.
4.9. Kalkuluj.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Użytkownika przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta Użytkownika. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta Użytkownika.

5. Konto Oferenta

5.1. Kalkuluj.pl daje Oferentom możliwość założenia Konta Oferenta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5.2. Aby założyć Konto Oferenta, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych Serwisu, poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Ponadto Oferent oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go w całości.
5.3. Po potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na podany przez Oferenta adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a Kalkuluj.pl dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Kalkuluj.pl w ramach Konta Oferenta, na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku braku aktywacji Konto Oferenta może zostać zablokowane. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5.4. Aby móc w pełni korzystać z usług Serwisu, Oferent powinien dokonać wyboru spośród dwóch rodzajów Konta Oferenta: osoba prywatna lub firma.
Oferent zobowiązany jest ponadto do podania wszystkich danych identyfikacyjnych zależnych od rodzaju Konta Oferenta:
a) osoba prywatna – nazwa użytkownika, imię, nazwisko i dokładny adres,
b) firma – rodzaj i nazwa przedsiębiorstwa, imię i nazwisko osoby obsługującej konto, dokładny adres firmy, REGON, NIP i opcjonalnie, jeśli firma takowy posiada, numer KRS.
Kalkuluj.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyżej wymienionych danych. Nie przedłożenie potwierdzenia wyżej wymienionych danych na żądanie Kalkuluj.pl skutkować może usunięciem Konta Oferenta.
5.5. W przypadku jakiejkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Oferenta, Oferent jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować je korzystając z ustawień Panelu Oferenta. Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
5.6. Oferent nie może posiadać więcej niż jedno Konto Oferenta przypisane do jednego adresu e-mail. Oferentowi nie wolno korzystać z Kont Oferenta innych zarejestrowanych Oferenta oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z własnego Konta Oferenta, a zwłaszcza ujawniać hasła dostępu do Konta Oferenta. Oferent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kalkuluj.pl, jeśli dane dostępu do Konta Oferenta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
5.7. Konta Oferenta nie są zbywalne.
5.8. Kalkuluj.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Oferenta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Konta Oferenta przez Kalkuluj.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Oferenta jest zagrożone.
5.9. Kalkuluj.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Oferenta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta Oferenta. Po dokonaniu zmiany hasła Oferent natychmiast odzyska dostęp do Konta Oferenta.

6. Warunki prezentacji Towaru Oferenta na Serwisie

6.1. Kalkuluj.pl umożliwia prezentację i/lub reklamę ofert Towarów Oferenta na Serwisie poprzez ręczne dodanie oferty z wykorzystaniem Panelu Oferenta i/lub poprzez Plik XML gotowy do Integracji.
6.2. Oferent zobowiązany jest do udostępniania aktualnej informacji o Towarze. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji oraz za jej zgodność ze stanem faktycznym.
6.3. Informacje o Towarze, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis Towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.
6.4. Istotne treści zamieszczone w opisie Towaru powinny być prezentowane w języku polskim. Powinny one być wprowadzone w formie tekstowej. Dopuszczalne jest prezentowanie w opisie Towaru treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (nienależących do Kalkuluj.pl), jednakże nie mogą to być treści istotne.
6.5. Opis Towaru nie może zachęcać do zakupu wystawianego Towaru na innych serwisach i portalach internetowych. Ponadto nie może zawierać reklam oraz każdej innej formy promocji towarów i usług nie oferowanych w Serwisie.
6.6. Zabronione jest umieszczanie w opisie Towaru, w tym w tytule Towaru, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami funkcjonującej w Serwisie wyszukiwarki.
6.7. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie Serwisu lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.
6.8. Dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Towaru adresów stron internetowych w sytuacji, w której ze względu na specyfikę oferowanego towaru lub usługi umieszczenie adresu strony internetowej jest konieczne (np. sprzedaż domen, serwisów internetowych, usług hostingowych). Poza tym dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Towaru adresów stron internetowych (także odsyłaczy/linków), pod warunkiem jednak, że za pośrednictwem tych stron nie jest prowadzona działalność handlowa, a treść na nich prezentowana służy wyłącznie do poszerzenia informacji o wystawionym Towarze.
6.9. Oferent poświadcza zgodność Towaru ze stanem faktycznym poprzez rozpoczęcie Emisji Oferty wykorzystując w tym celu narzędzia dostępne w Panelu Oferenta.
6.10. Sposób emisji i promocji oferty może być zmieniony w trakcie jej trwania.
6.11. Zakazana jest prezentacja i reklama informacji handlowych dotyczących Towarów zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów, własności intelektualnej, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji.
6.12. W przypadku uzyskania informacji o promowaniu Towarów, o których mowa w punkcie poprzednim Kalkuluj.pl ma prawo odstąpić od wykonywania Usług ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązać Umowę z Oferentem lub zawiesić świadczenie Usług.
6.13. Akceptując niniejszy Regulamin, Oferent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Kalkuluj.pl i Partnerów, wszelkich treści udostępnianych w Serwisie, dla potrzeb marketingowych i rozwojowych Serwisu.
6.14. Kalkuluj.pl zastrzega sobie prawo do prezentowania Użytkownikom Towarów wybranych kategorii dopiero po zadeklarowaniu przez nich pełnoletniości.

7. Integracja sklepu internetowego z Serwisem

7.1. Oferent, w przypadku skorzystania z opcji Integracji, przygotowuje Plik XML we własnym zakresie, dbając o to, by Towary, które mają być widoczne dla Użytkownika, były dokładnie opisane. Oferent odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu Towaru oraz gwarantuje, że treść oferty nie narusza praw osób trzecich.
7.2. Kalkuluj.pl obsługuje Pliki XML serwisów prowadzonych w domenie internetowej nokaut lub ceneo i tylko pliki spełniające ten warunek mogą zostać poddane Integracji.
7.3. Integracja Pliku XML odbywa się poprzez wskazanie w Panelu Oferenta adresu internetowego, pod którym dostępny jest Plik XML lub poprzez przesłanie Pliku XML z wykorzystaniem formularza kontaktowego na Serwisie.
7.4. Integracja Pliku XML z Serwisem trwa maksymalnie 5 dni roboczych i jest przeprowadzana przez administratorów Serwisu. Po Integracji Oferent otrzymuje drogą mailową, na adres poczty podany w Koncie Oferenta, informację zwrotną o zakończeniu procesu Integracji oraz ewentualne informacje dodatkowe i zalecenia.
7.5. Następnie Oferent ma obowiązek sprawdzić, czy proces Integracji został przeprowadzony poprawnie, a w szczególności czy informacja handlowa dotycząca Towarów jest zgodna ze stanem faktycznym. Jeśli nie jest, Oferent zobowiązany jest do ręcznego naniesienia poprawek, wykorzystując w tym celu narzędzie edycji oferty dostępne w Panelu Oferenta.
7.6. Zintegrowane Plikiem XML Towary Oferenta automatycznie aktualizują informacje o cenie, linku przekierowującym i dostępności Towaru. Pozostałe informacje, w szczególności opis i parametry nie są aktualizowane automatyczne i należy, w razie potrzeby, aktualizować je ręcznie wykorzystując narzędzie edycji Towaru dostępne w Panelu Oferenta.
7.7. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika, a zainicjowanego przez Przekierowanie.
7.8. Kalkuluj.pl nie gwarantuje Integracji Plików XML, które zostały źle skonfigurowane lub nie są obsługiwane przez serwisy wymienione w pkt 7.2. Kalkuluj.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy przeprowadzenia Integracji takich plików.

8. Prawa i obowiązki Kalkuluj.pl

8.1. W ramach współpracy Kalkuluj.pl zobowiązuje się do:
a) prezentacji Towarów i informacji dodatkowych podanych przez Oferenta, przekazanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
b) świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
c) zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów i innych informacji otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów Umowy.
8.2. W ramach Umowy Kalkuluj.pl ma prawo do:
a) dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usług;
b) prezentacji Towarów Oferenta oraz innych materiałów przekazanych Kalkuluj.pl w Serwisie oraz w innych serwisach internetowych;
c) odmowy wykonania Usług i/lub prezentacji w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów, o których mowa w pkt 6.11 niniejszego Regulaminu;
d) uzależnienia współpracy lub korzystania z Serwisu od spełnienia wymogów określonych prawem, uwiarygodnienia danych podanych przez Oferenta określonych w pkt 5 oraz przesłania dokumentacji, o której mowa w pkt 5.4 niniejszego Regulaminu;
e) zmian w opisie Towaru Oferenta jeśli są one podyktowane zmianami w funkcjonowaniu Serwisu, zmianami w strukturze kategorii i parametrów Serwisu, a w szczególności zmianami w działaniu Usług świadczonych przez Serwis.
8.3. Kalkuluj.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usług, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego lub zdania kolejnego, jako siła wyższa. Siła wyższa oznacza, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Kalkuluj.pl, niemożliwe do zapobieżenia i nie do przewidzenia, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług.
8.4. Kalkuluj.pl dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
8.5. Kalkuluj.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Oferenta korzyści. Odpowiedzialność Kalkuluj.pl ograniczona jest do wysokości opłaty wniesionej przez Oferenta.
8.6. Kalkuluj.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Oferenta lub zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Oferenta, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z Panelu Oferenta, zawieszenie możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Panelu Oferenta. Zawieszenie lub usunięcie nastąpi w szczególności w sytuacjach opisanych w pkt 8.7 poniżej oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
8.7. Jeżeli zachodzi obawa, że za pośrednictwem Konta Oferenta lub sklepu internetowego Oferenta korzystającego z Integracji, są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne lub gdy Kalkuluj.pl uzyska wiadomość o bezprawnym charakterze działalności Oferenta albo gdy działania lub zaniechania Oferenta negatywnie wpływają na dobre imię Kalkuluj.pl lub w inny sposób szkodzą Kalkuluj.pl, Kalkuluj.pl może usunąć Konto Oferenta albo zawiesić świadczenie Usług – na czas określony lub nieokreślony.
8.8. Kalkuluj.pl posiada wgląd do wszystkich operacji i działań Oferenta w ramach Serwisu.

9. Przerwy techniczne

9.1. Kalkuluj.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
9.2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych a także ich wpływu na Usługi, Kalkuluj.pl niezwłocznie zamieści na stronach Serwisu.
9.3. Kalkuluj.pl ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych, niezbędnych do podwyższania poziomu świadczonych Usług przez Kalkuluj.pl, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Serwisu, a także ograniczenia potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.
9.4. W każdym przypadku Kalkuluj.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu. W miarę możliwości, będą one planowane na godziny nocne, a o przewidywanym terminie i czasie trwania przerwy Użytkownicy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.
9.5. Przez awarię techniczną rozumie się sytuację, w której wszyscy lub przeważająca większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych Usług, normalnie świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności utraciła możliwość logowania się w Serwisie.
9.6. Przez błąd techniczny rozumie się każdy problem techniczny dotyczący funkcjonowania Serwisu, nie będący awarią techniczną w rozumieniu punktu 9.5.

10. Zmiany regulaminu

10.1. Kalkuluj.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Usług świadczonych w ramach Serwisu.
10.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
10.3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Kalkuluj.pl poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie Konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

11. Rozwiązanie umowy

11.1. Umowa może w każdym czasie zostać rozwiązana przez Użytkownika poprzez wysłanie wypowiedzenia umowy na adres siedziby Kalkuluj.pl lub poprzez wysłanie skanu wypowiedzenia umowy za pomocą formularza kontaktowego. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Kalkuluj.pl, na ostatnio podany w Koncie adres e-mail, potwierdzenia usunięcia konta.
11.2. Aby usunięcie Konta przez administratorów Serwisu było możliwe, Użytkownik winien usunąć wszystkie informacje dodane do Konta (za wyjątkiem zakładki „Ustawienia konta"), a w szczególności Towary.
11.3. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Kalkuluj.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
11.4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Kalkuluj.pl może rozwiązać umowę z Użytkownikiem (zamknąć Konto Użytkownika / Konto Oferenta) ze skutkiem natychmiastowym lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego konta.
11.5. Jeżeli umowa została rozwiązania na podstawie decyzji Kalkuluj.pl, Użytkownik nie może się zarejestrować bez uprzedniej zgody Kalkuluj.pl.

12. Postępowania reklamacyjne

12.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Kalkuluj.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
12.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać login Użytkownika (e-mail) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
12.3. Kalkuluj.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
12.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

13. Prawo właściwe i spory

13.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Kalkuluj.pl, której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
13.2. Wszelkie spory związane z realizacją Umów będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Kalkuluj.pl.

14. Załączniki

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik nr 1: Cennik


Załącznik 1: Cennik

1. Uwagi ogólne
1.1. Obecnie wszystkie Usługi świadczone przez Kalkuluj.pl na rzecz Użytkowników są bezpłatne.

X Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.